Aktuality

Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2019

Veda, Ocenenie

Vložil(a): A. Nozdrovická, 17.6.2020, videné 556-krát

 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlásili tento rok 23. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2019.

Slávnostného oceňovania 16. júna v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa zúčastnili minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a štátny tajomník Ľudovít Paulis, vedúci Kancelárie prezidentky SR Štefan Rozkopál, štatutári podujatia – prof. Ján Kyselovič z CVTI SR,  prof. Pavol Šajgalík zo SAV a prof. Dušan Petráš zo ZSVTS. Na podujatí sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií.

Minister školstva vo svojom príhovore zdôraznil v súvislosti s prekonaním koronakrízy dôležitosť našich odborných, vedeckých a technologických tímov. „O tom, že slovenská ekonomika v týchto časoch potrebuje injekciu, podporu či akýsi reštart, asi nepochybujeme. A práve naša výskumná základňa môže ekonomike dopomôcť, aby podala čo najlepší výkon. Ide len o to, ako využijeme vedecké poznatky a výsledky, a ako ich pretavíme do praxe,“ vyhlásil šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. „Dnešné ocenenia sú signálom, že veda, výskum a technológie majú na Slovensku svoje pozitívne vzory, ktoré si zaslúžia uznanie a nasledovanie. Tieto ocenenia sú zároveň výzvou na vyššie uznanie vedcov a vedy v spoločnosti ako kryštalizačného jadra jej ďalšieho rozvoja,“ opísal štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis.

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. 

Za rok 2019 získali ocenenia v jednotlivých kategóriách tieto osobnosti:

V kategórií Vedec roka

RNDr. Peter Skyba, DrSc.

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, Centrum fyziky nízkych teplôt

Za vedecké výsledky dosiahnuté pri štúdiu vlastností kondenzovaných látok pri veľmi nízkych teplotách, najmä supratekutého hélia-3 ako modelového systému pre kozmológiu a za rozvoj fyziky veľmi nízkych teplôt na Slovensku.

V kategórii Mladý vedecký pracovník

RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie

Za výnimočný prínos v oblasti skúmania jednomolekulových, jednoiónových a jednoretiazkových magnetov a ich potenciálneho využitia v praxi.

V kategórii Inovátor roka

prof. Ing. Ján Híveš, PhD.

Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Za výskum a vývoj technológie výroby silného „zeleného“ oxidovadla – železanu – schopného ekologicky likvidovať široké spektrum mikropolutantov v životnom prostredí, hlavne vo všetkých typoch vôd.

V kategórii Technológ roka

prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

Technická univerzita v Košiciach, Ústav technologického a materiálového inžinierstva

Za návrh a realizáciu Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ako technologickej základne na realizáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov a študentov Technickej univerzity v Košiciach a ich transfer do priemyselného zázemia Slovenska.

V kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.

Centrum pre funkčné a  funkcionalizované sklá, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Za úspešnú mnohoročnú spoluprácu so špičkovými svetovými a európskymi pracoviskami materiálového výskumu a získanie podpory z programu Horizont 2020 na vybudovanie centra sklárskeho výskumu európskeho významu v SR.

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2019 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii  Vedec roka SR.

Videomedailóny ocenených nájdete na YouTube CVTI SR (v sekcii Vedec roka SR).  

(r)

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Príloha

Laureáti ocenenia Vedec roka 2019
Príloha

Vedec roka 2019 RNDr. Peter Skyba, DrSc., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Centra fyziky nízkych teplôt
Príloha

Mladý vedecký pracovník RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD., z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulty prírodných vied
Príloha

Inovátor roka prof. Ing. Ján Híveš, PhD., zo Slovenskej technickej univerzity, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie
Príloha

Technológ roka prof. Ing. Emil Spišák, CSc., z Technickej univerzity v Košiciach, Ústavu technologického a materiálového inžinierstva
Príloha

Osobnosť medzinárodnej spolupráce prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., z Centra pre funkčné a funkcionalizované sklá, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Príloha

Slávnostný ceremoniál v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v Bratislave