Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Logo projektu

CSPV SAV pri riešení nízko-uhlíkovej transformácie a regiónu horná Nitra

19. 5. 2020 | zhliadnuté 399-krát

Centrum spoločenských a psychologických vied, Prognostický ústav SAV nadväzuje na niekoľko rokov výskumu sociálnej a ekonomickej transformácie spojenej s prechodom na obehové a nízko uhlíkové hospodárstvo a v máji začína projekt financovaný z rámcového programu Európskej komisie Horizont 2020. Projekt má názvov ENTRANCES – Transformácia energie od uhlia a uhlíka: Vplyvy na spoločnosť. Implementuje sa v rámci konzorcia 14 európskych univerzít a výskumných inštitúcii v spolupráci so sociálnymi partnermi a jeho súčasťou je aj prípadová štúdia transformácie regiónu hornej Nitry.

Nový trojročný projekt ENTRANCES bude skúmať výzvy, ktorým čelia regióny náročné na uhlík v období transformácie. Rámcový prístup stavia na analýze prechodu na obehové a nízko uhlíkové hospodárstvo v širšom kontexte. Hlboká štrukturálna transformácia ku ktorej smerujeme sa nedá považovať iba za technologickú otázku alebo priemyselný posun, ale za zásadnú spoločenskú zmenu. Tá ma svoje sociálno-ekonomické, sociálno-technické, kultúrne, politické, ekologické, psychologické a rodové aspekty.

Projekt bude stavať na jednotnom výskumnom rámci zameranom na 13 uhoľných a uhlíkovo náročných regiónov. Výskumný tím vedený Richardom Filčákom bude skúmať procesy spojené so zmenami vo vzorcoch výroby a spotreby v kontexte Slovenskej republiky a spolupracovať na európskej komparatívnej analýze. Centrum spoločenských a psychologických vied, Prognostický ústav SAV tak bude prispievať k výskumu a spoločenskej diskusii, akým spôsobom pristupovať k transformácii našej ekonomiky v súlade so záväzkami zníženia emisií skleníkových plynov, plnením cieľov Zelenej dohody (Green Deal) a nášho záväzku dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu.

V tejto práci Centrum spoločenských a psychologických vied, Prognostický ústav SAV nadväzuje na predchádzajúce projekty výskumu transformácie na národnej a regionálnej úrovni. Ostatným výstupom je publikácia The potential and challenges of socially sensitive, low-carbon regional transition: The case of small and medium enterprises in Upper Nitra (Potenciál a výzvy pre sociálne senzitívnu, nízko-uhlíkovú regionálnu transformáciu: Malé a stredné podnikanie na hornej Nitre). Dostupná aj na webovej stránke.

Viac informácií o projekte nájdete TU a na stránke Centra spoločenských a psychologických vied, Prognostický ústav SAV.

Igor Taldík, CSPV SAV

Foto: