Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Ilustračná snímka

Chemický ústav SAV sa aktívne zapojil do boja s COVID-19

13. 5. 2020 | zhliadnuté 876-krát

Výskum a boj s koronavírusom (SARS-CoV-2) nie je záležitosťou len medicínsky orientovaných pracovísk. Chemický ústav SAV disponuje prístrojovou technikou a výskumnými kapacitami, čo mu tiež umožňuje angažovať sa aj v tejto oblasti. Dokumentujú to rôzne aktivity ústavu.

Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava vypomáha vedecká pracovníčka ústavu Mgr. Mária Šedivá, PhD. Nápomocná je pri spracovaní a analýzach vzoriek odobratých pacientom a pri optimalizácii protokolov spojených s analýzou vzoriek metódou Digital Droplet PCR, ako aj v posudzovaní možnej náhrady reakčných komponentov v PCR nakupovaných zo zahraničia takými, ktoré by pochádzali od slovenských dodávateľov.

Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici ústav zapožičal prístrojovú techniku (Real-Time PCR) potrebnú na analýzu testovaných vzoriek.

Svoje laboratórne priestory a potrebné sterilné prostredie (laminárny box) na alikvotovanie denaturačného roztoku vírusových častíc poskytol Chemický ústav SAV pre spoločnosť LABO-SK, s r. o., ktorá tieto roztoky dodáva na celé Slovensko.

Svoje priestory a potrebnú infraštruktúru dal ústav k dispozícii aj zamestnancom spoločnosti MultiplexDX, spol. s r. o., pre downstream procesy po syntéze primerov a prób pre RT-qPCR diagnostický test na SARS-CoV-2.

Kolektív pracovníkov Centra excelentnosti pre glykomiku Chemického ústavu SAV sa zapojil do výskumu zameraného na koronavírus SARS-CoV-2, pričom uplatnením spektrálnej  analýzy rieši štruktúru N-glykánov SPIKE-1 glykoproteínu a jeho rozpoznanie pomocou novej analytickej platformy imobilizovaných lektínov.

V rámci konzultácií s členom ústredného krízového štábu Dr. Robertom Mistríkom poskytol vedecký pracovník ústavu RNDr. Ján Mucha, CSc., cenné rady a informácie o súčasnej prístrojovej technike a metodikách RNA testovania, ktoré sa aplikujú v modernej diagnostike vírusových ochorení.

Miroslav Koóš, Chemický ústav SAV

Ilustračné foto