Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

CSPV SAV sa zapojilo do dvoch výskumných projektov EÚ a bolo hodnotené v oblasti spoločenských a  humanitných vied ako jedno z najlepších v zapájaní sa do výskumných programov EÚ

CSPV SAV úspešné v realizácii výskumných projektov H2020

7. 5. 2020 | zhliadnuté 529-krát

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) bolo hodnotené  v oblasti spoločenských a  humanitných vied ako jedno z najlepších v zapájaní sa do výskumných programov Európskej únie.

Dobrá správa vyplýva z hodnotení hlavného programu EÚ na podporu vedy Horizont 2020. Štatistickú publikáciu spoločne spracovali Národné kontaktné body H2020, ktoré v Centre vedecko-technických informácií SR pôsobia od roku 2014. Ako vyplynulo zo správy, takmer 103 miliónov eur získali vedecké a výskumné organizácie zo Slovenska, pričom celkovo sa do 389 projektov zapojilo v období rokov 2014 – 2019 až 201 unikátnych slovenských subjektov.

CSPV SAV, zapojené v dvoch projektoch s príspevkom v rozsahu 237 275 eur, patrilo v tematickej oblasti Európa v meniacom sa svete medzi najúspešnejších riešiteľov schémy H2020 v oblasti spoločenských vied SAV. Projekty realizované za CSPV SAV boli riešené na Prognostickom ústave CSPV SAV, a to Ymobility (2015 – 2018) a projekt H2020 ENLIVEN (2016 – 2019). Projekt ENLIVEN je aktuálne vo fáze príprave medzinárodných vedeckých publikácií, ktoré budú komunikovať výsledky výskumu. Na projekte ENLIVEN spolupracovali aj kolegovia z košického Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV.

V tejto súvislosti treba podčiarknuť, že od mája 2020 začal Prognostický ústav CSPV SAV s implementáciou nového projektu H2020 ENTRANCES – Transformácia výroby a spotreby energie smerom od uhlia a uhlíka: Vplyvy na spoločnosť. Projekt je zameraný na výskumnú tému H2020 Aspekty sociálnych a humanitných vied v oblasti prechodu na čistú energiu a zameriava sa na „výzvy, ktorým čelia regióny náročné na uhlík“. Cieľom projektu je analýza vplyvov prebiehajúcej a plánovanej zmeny spôsobu výroby a spotreby energie v multikontextovom rámci politiky dekarbonizácie, prebiehajúcich procesov teritorializáci a územných rozmer prechodu na čistú energiu.

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV v súčasnosti spolupracuje na príprave nových projektov v rámci schémy Horizont 2020 a v spolupráci s orgánmi štátnej správy aktívne prenáša poznatky do praxe.

Text a foto: Igor Taldík, Prognostický ústav CSPV SAV