Aktuality

Česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku

29.1.2020, otvorené 389-krát

 

V dňoch 27. – 28. januára sa na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK) v Bratislave konal už 19. ročník konferencie Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku, tentoraz s podtitulom Poznaj sám seba. Konferenciu tradične spoluorganizovali tri inštitúcie: FSEV UK, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV (ÚVSK SAV) a Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV (UEP CSPV SAV).

Obohacujúcim prvkom tohto podujatia je už tradične dialóg medzi rôznymi disciplínami (psychológia, etnológia, sociálna antropológia, sociológia, ale aj literárna veda a jazykoveda), keďže kvalitatívny výskum má v rôznych doménach odlišnú pozíciu. Tento ročník konferencie sa okrem historického pohľadu na kvalitatívny výskum v českom a slovenskom priestore zameral aj na rozkrývanie konceptuálnych a metodologických výziev, s ktorými sa rôzne disciplíny stretávajú pri skúmaní človeka v kontexte veľkých či malých dejín.

Na konferencii sa zúčastnilo vyše 70 účastníkov a účastníčok, pričom najsilnejšie zastúpenie mali práve vedci a vedkyne zo SAV a AV ČR, ktorí/é sa na konferencii prezentovali prostredníctvom dvoch pozvaných prednášok a piatich sympózií, ale aj prostredníctvom viacerých individuálnych príspevkov a workshopu.

Konferenciu pozvanou prednáškou otvoril Ivo Čermák z Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., s historickou reflexiou toho, akú úlohu zohrala táto konferencia v česko-slovenskej psychologickej komunite, aj vzhľadom na vývin euroamerickej psychológie. Monika Vrzgulová a Ľubica Voľanská z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV hostili sympózium venované metóde oral history a možnostiam tohto typu výskumu, napríklad pri skúmaní súčasných obrazov socializmu. Vladimír Chrz z AV ČR s kolegami sa vo svojom sympóziu venoval fenoménu narativity a úlohe príbehov v psychologickom výskume. Ivan Lukšík z ÚVSK SAV s kolegami uvažoval o intimite ako ceste k sebapoznaniu a možnostiach jej skúmania. Druhý deň otvoril pozvanou prednáškou Peter Halama z ÚEP CSPV SAV, v ktorej reflektoval svoje skúsenosti z kvalitatívneho výskumu prechodu na dôchodok. Sympózium Barbary Lášticovej (ÚVSK SAV) a Andreja Findora (FSEV UK) prezentovalo predbežné výsledky dvoch projektov DG Justice, ktoré sa venujú skúmaniu postojov voči Rómom v kontexte verejných politík a dominantného politického diskurzu.

Tento rok sme sa rozhodli pokračovať v trende zavedenom počas ostatných ročníkov: pracovné dielne, kde sa vzájomne podelíme o svoje znalosti a postupy a nahliadneme jeden druhému „do kuchyne“, a rôzne netradičné formáty ako sú diskusie, performance, či projekcia filmu. Dva workshopy na tému autoetnografie ponúkol Adam Wiesner z ÚESA SAV. Workshopy o analýze kvalitatívnych dát prostredníctvom softvéru Atlas-ti facilitovali Ali Kajanová a Tomáš Mrhálek. V pondelok večer sme mali možnosť v pozvanej performance Aleša Neusara nahliadnuť do toho, ako sa na sebapoznanie pozerajú rôzne psychoterapeutické smery.

Konferencia vyvrcholila projekciou filmu Smutné jazyky o identite a jazyku karpatských Nemcov, ktorú uviedol jeden z jeho spolutvorcov Jozef Tancer z FiF UK. Rado Masaryk z FSEV UK napokon ponúkol výskumníkom a výskumníčkam v ranom štádiu kariéry workshop, ako sa nestratiť v akademickom svete.

Ďakujeme kolegom z FSEV UK, predovšetkým Radovi Masarykovi, za už tradične skvelú spoluprácu a účastníkom a účastníčkam konferencie za podnetné príspevky a diskusie. Jubilejný 20. ročník konferencie sa uskutoční v januári 2021 v Prahe, a budú ho organizovať kolegovia z viacerých fakúlt Karlovej univerzity.

Barbara Lášticová, ÚVSK SAV

Foto: © Svetlografia

Príloha

Prof. Ivo Čermák z Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., otvoril konferenciu pozvanou prednáškou
Príloha

Dekanka FSEV UK Lucia Mokrá a organizátori konferencie Rado Masaryk a Barbara Lášticová slávnostne otvárajú konferenciu