Aktuality

Študentskou osobnosťou Slovenska je Erika Chocholová z CHÚ SAV

Vložil(a): A. Nozdrovická, 10.1.2020, videné 483-krát

 

Absolútnou víťazkou súťaže Študentská osobnosť Slovenska v akademickom roku 2018/2019 sa stala Erika Chocholová z Chemického ústavu SAV. Zároveň sa v tomto 15. ročníku súťaže, ktorej hlavným organizátorom je Junior Chamber International – Slovakia, stala laureátkou v kategórii Prírodné vedy, chémia. Ceny si prebrala 17. decembra 2019 v Pálfyho paláci v Bratislave.

Mgr. Erika Chocholová, rod. Došeková získala magisterský titul na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v roku 2015 v študijnom programe Biochémia, pričom za svoju diplomovú prácu s názvom Biochemická charakterizácia mykobakteriálnej epoxidhydrolázy EphD dostala Cenu rektora UK. Ako prejav osobitého uznania za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia na vysokej škole jej navyše udelili aj Akademickú pochvalu rektora. Ešte počas vysokoškolského štúdia absolvovala šesťtýždňový pobyt v nemeckom Oelsnitz, kde sa zdokonaľovala v nemeckom jazyku (diplom Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz - úroveň C1).

V súčasnosti je študentkou doktorandského štúdia v odbore Biotechnológie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Štúdium vykonáva v Oddelení glykobiotechnológie na Chemickom ústave SAV, ktorý má dlhodobú tradíciu v syntéze, charakterizácii a analýze glykánov.

V tíme Ing. Jána Tkáča, DrSc., a pod vedením školiteľa Ing. Tomáša Bertóka, PhD., bola v rokoch 2015 až 2017 spoluriešiteľkou ERC Starting Grantu (zatiaľ jediný na Slovensku). Jej súčasná práca je zameraná na vývoj a prípravu biosenzorov a využívanie nanotechnológií na úpravu povrchov pre medicínske účely, primárne diagnostiku a glykoprofiláciu vybraných markerov z ľudských sér (napr. protilátky či onkomarkery). Špecializuje sa najmä na oblasť prípravy citlivých zariadení a diagnostických kitov, ktoré poskytnú možnosť priamej glykoprofilácie biomarkerov, a to s využitím povrchov upravených nanomateriálmi. Tieto aktivity pomáha rozvíjať aj komerčne prostredníctvom startupu, ktorý na oddelení vznikol koncom roka 2017, a ktorého IP a know-how je založené na dlhoročnej vedeckej práci, ku ktorej významne prispela v rámci svojej dizertačnej práce.

Dôležitým aspektom jej výstupov sú aj interdisciplinárne spolupráce s odborníkmi z rôznych oblastí (napr. s doc. MUDr. Vladimírom Bellom, PhD., z Onkologického ústavu sv. Alžbety v oblasti mamografie, s Mgr. Petrom Kasákom, PhD., z Center of Advanced Materials, Qatar University v Dohe, s Ing. Danielom Haškom, PhD., z Medzinárodného laserového centra v Bratislave a ďalšími odborníkmi z viacerých vedeckých ústavov SAV).

Erika Chocholová je spoluautorkou ôsmich vedeckých článkov (z toho v troch ako prvý autor) vo veľmi kvalitných časopisoch evidovaných v CCC (Impact Factor väčší ako 3.97 v siedmich prípadoch z toho jedna práca s IF = 8.763), na ktoré je registrovaných už 122 citácií. Aktívne sa zúčastnila viacerých medzinárodných vedeckých konferencií (Barcelona, Smolenice, Bratislava). Je členkou kolektívu, ktorý v roku 2018 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku získal Cenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Vedecko-technický tím roka. V roku 2019 získal tento kolektív aj Cenu SAV za vedeckovýskumnú prácu, inovatívne bioanalytické metódy pre medicínsku diagnostiku vybraných ochorení, založené na analýze glykánov a využití nanotechnológií.

Miroslav Koóš, Chemický ústav SAV

Foto: SAV, Pravda

Príloha

Mgr. Erika Chocholová sa stala absolútnou víťazkou súťaže Študentská osobnosť Slovenska
Príloha

Zo slávnostného vyhlásenia