Aktuality

Konferencia o metabolickom syndróme spojila klinikov a vedcov

Vložil(a): S. Ščepán, 19.11.2019, videné 299-krát

 

V dňoch 13. a 14. novembra 2019 sa konala na pôde Ústavu normálnej a patologickej fyziológie, Centra experimentálnej medicíny SAV konferencia „Metabolický syndróm: kardiovaskulárne a metabolické riziká“. K organizátorom konferencie patril nielen spomínaný ústav, ale jej patronátmi boli aj Pracovná skupina Experimentálna kardiológia Slovenskej kardiologickej spoločnosti (PS) a Slovenská fyziologická spoločnosť.

Nosnou témou konferencie bola problematika metabolického syndrómu z rôznych uhlov pohľadu. Pojem metabolický syndróm nie je výmyslom posledných rokov, v odbornej i populárno-vedeckej literatúre sa objavoval už od 80. rokov minulého storočia. Tento čoraz častejšie sa vyskytujúci fenomén je podmienený súčasným výskytom viacerých rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení, pričom za typický príznak metabolického syndrómu je považovaný nadbytok tukového tkaniva v oblasti pásu, tzv. centrálna obezita.

V úvode konferencie sa prítomným prihovoril doc. MUDr. Jozef Török, CSc., predseda PS, ktorý poskytol informáciu o vzniku a poslaní tejto pracovnej skupiny. Ako uviedol: „PS vznikla z iniciatívy mladých pracovníkov 19.9. 2018 na základe potreby zastrešiť odborné skupiny vedeckých pracovníkov, ktoré sú roztrúsené po celom Slovensku. Jej základ tvoria pracovníci z ústavov združených v Centre experimentálnej medicíny SAV a fyziologických ústavov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK). Jej cieľom je začleniť problematiku základného výskumu v oblasti kardiológie pod záštitu Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Tento koncept zahŕňa na jednej strane orientovanie základného výskumu v súlade s aktuálnymi otázkami klinickej kardiológie, na druhej strane sprostredkovanie výsledkov základného výskumu pre potreby dizajnu klinických štúdií a ich aplikácie do klinickej praxe“.

Ako napovedá ďalší program konferencie, tento cieľ sa darí postupne napĺňať. Už v prvý deň zaznela séria prednášok Bloku Slovenskej asociácie aterosklerózy, v ktorých sa doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc., čestná prezidentka tejto asociácie, doc. MUDr. Ján Lietava, CSc., jej podpredseda, ako aj MUDr.  Viera Kosmálová, PhD., pracovníčka I. internej kliniky LF UK a UNB v Bratislave pokúsili priblížiť obraz metabolického syndrómu v klinickej praxi. O tom, že metabolický syndróm predstavuje naozaj komplexný problém poskytli zasa dôkaz prevažne vedecky zamerané prednášky prof. RNDr. Michala Zemana, DrSc. z Prírodovedeckej fakulty UK a MUDr. Pavla Janegu, PhD. z Lekárskej fakulty UK, ale aj ďalších vedeckých pracovníkov ÚNPF CEM SAV. Druhý deň konferencie bol už potom venovaný metabolickému syndrómu v juvenilnom veku, kde na seba nadviazali prednášky MUDr. Pavla Šimurku, PhD. primára a prednostu Kliniky pediatrie a neonatológie vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne a RNDr. Valérie Regecovej z ÚNPF CEM SAV, v ktorých sa stretol pohľad lekára a vedca pri hodnotení antropometrických komponentov a ďalších špecifických aspektov metabolického syndrómu v detskom veku. Ďalšie bloky prednášok, ktoré sa venovali metabolickému syndrómu v rôznych experimentálnych modeloch už potom patrili vedeckým pracovníkom z rôznych ústavov a centier SAV. Príjemným oživením konferencie bolo vystúpenie českých kolegov z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Prahe pod vedením RNDr. Hany Malínskej, PhD.

Toto stretnutie mladých i starších vedeckých a klinických pracovníkov ako aj pedagógov bolo „prvou lastovičkou“ snahy pracovnej skupiny Experimentálnej kardiológie a vedeckých pracovníkov SAV a vysokých škôl o spojenie vedy s praxou, ktoré sa ukazuje byť procesom prirodzeným a nie umelo vytváraným. 

Za organizačný výbor: Soňa Čačányiová

Foto: Samuel Golas

 

Príloha

MUDr. Viera Kosmálová, PhD., pracovníčka I. internej kliniky LF UK a UNB v Bratislave informuje poslucháčov o vzťahu medzi metabolickom syndróme a artériovou hypertenziou.
Príloha

Na pôde Ústavu normálnej a patologickej fyziológie, centra experimentálnej medicíny SAV sa stretli vedeckí, klinickí aj pedagogickí pracovníci.
Príloha

Obr logo.jpg