Aktuality

Opustila nás RNDr. Eva Kmeťová, CSc.

Vložil(a): S. Ščepán, 5.10.2019, videné 483-krát

 

V prvý októbrový deň sa s nami navždy rozlúčila RNDr. Eva Kmeťová, CSc. Celý svoj pracovný život spojila s botanikou a Botanickým ústavom SAV. 

Narodila sa 17. 9. 1942 v Přelouči, okr. Pardubice v Českej republike. V rokoch 1959 – 1964 študovala na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Po ukončení štúdia nastúpila na študijný pobyt a neskôr na internú ašpirantúru na Botanický ústav SAV v Bratislave (súčasť terajšieho Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV), kde v r. 1972 získala vedeckú hodnosť kandidáta biologických vied obhajobou práce „Dianthus plumarius L. na Slovensku“. Na Botanickom ústave pracovala až do odchodu do dôchodku ako samostatná vedecká pracovníčka, v rokoch 1991 až 1997 bola vedúcou Oddelenia taxonómie vyšších rastlín.

Počas vyše 40-ročného pôsobenia na BÚ SAV sa dr. Eva Kmeťová venovala riešeniu taxonomicko-chorologických problémov stredoeurópskej flóry. Pre edíciu Flóra Slovenska spracovala taxonomicky komplikované a rozsiahle skupiny druhov z čeľadí Caryophyllaceae, LamiaceaeLythraceae a Plantaginaceae ako aj rodov Aconitum, Acteaea, Dianthus, Epilobium, Filipendula a i. Spolupracovala na floristickej inventarizácii v oblasti Malých Karpát, Nízkych Tatier a Podunajskej nížiny a ako slovenský zástupca v rokoch 1983 – 1997 prispievala taktiež do medzinárodného celoeurópskeho diela Atlas Florae Europeae. Za výskum a vedecký prínos bola ako členka autorského kolektívu 3-krát odmenená Cenou SAV a za vedecký a odborný preklad v kategórii prírodných vied Cenou Mateja Bela. Má nemalú zásluhu aj na výchove botanického dorastu na Prírodovedeckej fakulte UK, kde viedla niekoľkých diplomantov a vedeckých ašpirantov.

Okrem vedecko-pedagogickej činnosti sa dr. Eva Kmeťová výrazne podieľala aj na organizovaní vedeckého života na Slovensku. Pôsobila v rôznych komisiách predsedníctva SAV, vo vedeckých spoločnostiach a redakčných radách časopisov. V rokoch 1979 – 1993 bola členkou Hlavného výboru Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, spoluorganizovala niekoľko botanických zjazdov a pracovných konferencií.

Za prínos k vzniku diela Flóra Slovenska V/1 získala v r. 1994 Holubyho pamätnú medailu SBS a za dlhoročné pôsobenie v Slovenskej botanickej spoločnosti v r. 2007 titul „Čestný člen SBS“. V roku 2012 bola ocenená ako Významná osobnosť SAV.

Správu o jej úmrtí, ktorá nás všetkých prekvapila, sme prijali so zarmútením. V jej osobe navždy odišla vynikajúca žena, usilovná, skromná a skvelá odborníčka, oddaná priateľka, milovníčka a obdivovateľka prírody. Patrí jej naša vďaka a úcta za všetko, čo pre slovenskú botaniku urobila. Jej pamiatka zostane navždy v našich srdciach.

Posledná rozlúčka s Evou Kmeťovou bude v pondelok 7. októbra o 13.15 h v bratislavskom krematóriu. Česť jej pamiatke.

Foto: Pavol Mereďa

 

Príloha

Eva Kmeťová.JPG