Aktuality

Medaily SAV výnimočným matematikom

17.9.2019, otvorené 490-krát

 

Aj keď sa to mnohým školákom, študentom aj dospelým môže zdať neuchopiteľné, matematika je láskou na celý život. V plnej miere to potvrdzujú aj životné a profesné príbehy dvoch osobností, ktoré si v Smoleniciach 16. septembra prevzali z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka výnimočné ocenenia Slovenskej akadémie vied.

SAV udelila Prof. RNDr. Anatolijovi Dvurečenskému, DrSc. Zlatú medailu SAV za celoživotné dielo a doc. RNDr. Silvii Pulmanovej, DrSc. Medailu SAV za podporu vedy.

Prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., rodák z Kysuckého Nového Mesta, je vedúci vedecký pracovník Matematického ústavu SAV. V rokoch 1972–1987 bol interným ašpirantom a neskôr vedeckým pracovníkom na Ústave teórie merania SAV (dnešný Ústav merania SAV). V r. 1980–86 pracoval v SÚJV (Spojené ústavy jadrového výskumu) Dubna, Ruská federácia.  Od roku 1987 pracuje na Matematickom ústave SAV v Bratislave.  V rokoch 1991–92 získal prestížne štipendium Alexandra von Humboldta na Ústave teoretickej fyziky Univerzity  v Kolíne nad Rýnom.   V rokoch 1999–2014 bol riaditeľom Matematického ústavu SAV.

Prof. RNDr. A. Dvurečenskij, DrSc. patrí medzi popredných slovenských matematikov s výrazným medzinárodným dosahom. Jeho odborné záujmy sa koncentrujú do oblasti kvantových štruktúr a teórie pravdepodobnosti. Jeho najvýznamnejšie výsledky súvisia so štúdium Gleasonovej vety, o ktorej napísal monografiu Gleason's Theorem and Its Applications, 1993, a ktorá vyšla v prestížnom vydavateľstve  Kluwer. Jeho významný výsledok o reprezentácii zovšeobecnených mnohohodnotových  algebrách patrí medzi najcitovanejšie práce slovenského autora uvádzané v databáze SCI. Spolu s Dr. Silviou Pulmannovou napísali obsiahlu monografiu o kvantových štruktúrach, New Trends in Quantum Structures, 2000, ktorá vyšla tiež vo vydavateľstve Kluwer, a na ktorú získali v r. 2017 aj ocenenie Predsedníctva SAV za vedeckú publikáciu s mimoriadne veľkým počtom citácií. Je autorom, resp. spoluautorom  vyše 290 vedeckých  prác uverejnených v prestížnych časopisoch po celom svete a na svoje práce získal vyše 3250 citácií, z toho 1820 v databáze SCI. Okrem toho napísal množstvo popularizačných článkov o matematike a matematikoch.

Viedol, resp. vedie granty domáce (napr. APVV) aj zahraničné, viedol na MÚ SAV súčasť Centra excelentnosti  SAV CEPI a  súčasť Centra excelentnosti kvantových technológií QUTE spolu s FÚ SAV, ktoré získalo grant v OP ŠF 4.1. Svoje bohaté skúsenosti venuje aj svojim ašpirantom a doktorandom, ktorých už vychoval 7, medzi nimi boli doktorandi z Nemecka, Malty a Vietnamu. Je garantom doktorandského štúdia aplikovaná matematika na MÚ SAV, bol predsedom SOK pre pravdepodobnosť a matematickú štatistiku a je predsedom DrSc. komisie pre pravdepodobnosť a matematickú štatistiku. V roku 2003 bol zvolený medzi prvých zakladajúcich členov Učenej spoločnosti SAV, v roku 2006 bol vyhlásený za Vedca roka v SR.  V rokoch 2007–2012 bol členom matematického panelu pre výber grantov ERC v Bruseli pre mladých matematikov a v rokoch 2006–2014 bol členom predsedníctva APVV. Bol členom viacerých vedeckých rád univerzít.

Okrem odborných činností sa angažuje aj v organizácií vedeckého života. Je členom odborných komisií aj redakčných rád prestížnych časopisov a stále pedagogicky pôsobí na FMFI UK. Za svoju aktívnu činnosť bol viackrát vyznamenaný. Okrem iného aj Cenou Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v rokoch 1994, 2001 v kategórii prírodných vied, v roku 2007 za citačný ohlas. O dva roky neskôr získal ocenenie ministra školstva SR Osobnosť vedy a techniky za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri riešení úloh výskumu a vývoja v SR najmä v rámci úloh podporovaných APVV a štrukturálnych fondov Centra excelentnosti v oblasti matematických základov kvantových štruktúr. V roku 2010 sa stal členom Európskej akadémie vied a umení a v roku 2011 bol nominovaný na ocenenie Krištáľové krídlo v odbore medicína a veda. V roku 2014 mu bola udelená Medaila FMFI UK.

Doc. RNDr. Silvia Pulmannová, DrSc., rodáčka z Nového Mesta nad Váhom, vedúca vedecká pracovníčka Matematického ústavu SAV, pracovala v r. 1961–1981 na Ústave merania SAV v Bratislave. Od r. 1981 pracuje na MÚ SAV v odbore matematických základov kvantovej mechaniky,  najmä v oblasti kvantových logík a kvantovej pravdepodobnosti.  Je spoluautorkou dvoch kníh vydaných v poprednom zahraničnom vydavateľstve Kluwer. Za monografiu New Trends in Quantum Structures, 2000, získala spolu s spoluautorom prof. A. Dvurečenským, DrSc. v r. 2017 aj ocenenie Predsedníctva SAV za vedeckú publikáciu s mimoriadne veľkým počtom citácií. Je autorkou, resp. spoluautorkou vyše 210 článkov v popredných matematických časopisoch, z toho je asi 140 CC časopisov, na ktoré získala veľké množstvo citácií. Zúčastnila sa viacerých dlhodobých zahraničných pobytov (Anglicko, Taliansko, Fínsko) a o svojich výsledkoch referovala na pozvanie na významných medzinárodných konferenciách. Je spoluzakladateľkou medzinárodne uznávanej slovenskej školy v oblasti kvantových logík. Od roku 1991 je členkou medzinárodnej organizácie IQSA (International Quantum Structures Association), v rokoch 2001-2002 bola jej predsedníčkou. Je tiež členkou Bernoulliho spoločnosti, AMS (American Mathematical Association) a JSMF (Jednota slovenských matematikov a fyzikov). Bola spoluorganizátorkou viacerých významných medzinárodných konferencií. Je členkou redakčnej rady časopisov Algebra Universalis, International Journal of Theoretical Physics, Reports on Mathematical Physics, Tatra Mountains Mathematical Publications a šéfredaktorkou časopisu Mathematica Slovaca. Bola školiteľkou troch úspešných doktorandov a školiteľkou-špecialistkou ďalších dvoch. Dvakrát bola ocenená  Cenou Literárneho fondu v rokoch 1991 a 2000.

Doc. RNDr. Silvia Pulmannová, DrSc. pracuje v oblasti kvantových logík  a kvantovej pravdepodobnosti.  Rozvoj teórie kvantových logík bol iniciovaný článkom Birkhoffa a von Neumanna z roku  1934. Pod kvantovou logikou rozumieme matematický model množiny experimentálne verifikovateľných výrokov o fyzikálnom systéme, resp. systém náhodných udalostí priradených danému experimentu. Prínos Dr. Pulmannovej k teórii pravdepodobnosti na kvantových logikách spočíva najmä v preskúmaní existencie a vlastností združených rozdelení pozorovateľných (t.j. kvantovo-mechanických veličín) na kvantovej logike (spolu s Dvurečenským), zavedení pojmu čiastočnej kompatibility pozorovateľných, a zovšeobecnení niektorých základných výsledkov klasickej teórie miery a pravdepodobnosti na kvantové logiky (konvergencie pozorovateľných, zákony veľkých čísel, centrálna limitná veta). Kompatibilita pozorovateľných modeluje ich súčasnú merateľnosť.

Pozorovateľné na kvantovej logike možno rozdeliť do troch skupín: kompatibilné, čiastočne kompatibilné a totálne nekompatibilné. Totálna nekompatibilita úzko súvisí s princípom komplementarity v kvantovej mechanike a s reláciami neurčitosti. Ďalší príspevok Dr. Pulmannovej je v oblasti axiomatizácie štandardného von Neumannovho modelu kvantovej mechaniky, založenému na Hilbertových priestoroch.

Príspevok Dr. Pulmannovej k teórii efektových algebier spočíva najmä v definícii ich centrálnych prvkov a priamych súčinov (s Foulisom a Greechiem z USA s ktorým spolupracovala posledných 15 rokov a spolu napísali sériu článkov o synaptických algebrách, zovšeobecňujúcich efektové algebry a operátorové algebry. 

Dr. Pulmannová patrí medzi popredné matematičky v celosvetovom rozmere o čom svedčí napr. skutočnosť, že v r. 2001-2002 bola prezidentkou International Quantum Structures Association, ktorá združuje odborníkov z kvantových štruktúr z celého sveta.  Doc. Dr. Sylvia Pulmannová, DrSc. vytvorila ucelené dielo o matematických základoch kvantových štruktúr, čím preslávila slovenskú matematickú školu po celom svete. (spn)

Foto: Stano Ščepán

 

 

 

Príloha

Doc. RNDr. Silvia Pulmannová, DrSc.
Príloha

Ocenenie preberá prof. Anatolij Dvurečenskij.
Príloha

Medaila SAV za podporu vedy doc. Silvii Pulmannovej.
Príloha

Laudáciá prečítal RNDr. Aleš Kučera, CSc.