Aktuality

“Zamilovaný” do kompozitov

Vložil(a): S. Ščepán, 12.9.2019, videné 530-krát

 

Aj zo všedných dní sa niekedy podarí vytvoriť dni slávnostné. Aj naopak, samozrejme. Slávnostné “uzemniť” bez pátosu. Najmä v dôsledku zhonu, stresu, no niekedy aj v dôsledku vrodenej ľudskej skromnosti. Ing. Karolovi Iždinskému, CSc. na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV sa dlhodobo darí vtláčať všedným pracovným dňom pohodu a ak nastanú slávnostné chvíle, pretepliť ich prirodzenosťou a ľudskosťou. Najnovšie pri príležitosti udelenia čestnej plakety SAV Aurela Stodolu za jeho zásluhy v technických vedách.

Ing. Karol Iždinský CSc. od ukončenia vysokej školy nepretržite pracuje v Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV.  Začínal v roku 1982 dvojročným študijným pobytom, neskôr pokračoval vedeckou ašpirantúrou, ako samostatný vedecký pracovník viedol divíziu „Mikroštruktúra povrchov a rozhraní“, od roku 2004 bol zástupcom riaditeľa ústavu a od roku 2012 je  jeho riaditeľom.

Odborne sa od začiatku (už od VŠ) zameriaval na výskum zložených (kompozitných materiálov ) s kovovou matricou, najmä na hliníkové zliatiny spevnené vláknami. Jeho dizertačná práca patrí k prvým a dodnes neprekonaným štúdiám Al kompozitov spevnených bórovými vláknami, originálna technológia ich prípravy sa aj v dnešnej dobe na ÚMMS používa pri príprave kompozitov spevňovaných monovláknami a vyústila do viacerých patentov. Zložité aspekty rozhrania medzi matricou a spevňujúcimi vláknami ho od roku 1994 intenzívnejšie pripútali k štúdiu mikroštruktúry pomocou elektrónovej mikroskopie, ktorú ako následník Ing. Jozefa Ivana CSc., na ústave dobudoval do súčasného stavu moderného laboratória s vynikajúcim medzinárodným renomé. Pri výskume a vývoji materiálov na ÚMMS sa svojím vkladom prakticky podieľal na každom jednom vedeckom projekte, vrátane medzinárodných. Za ÚMMS bol zodpovedným riešiteľom v štyroch projektoch APVV, v dvoch projektoch 7 RP EÚ, a v dvoch projektoch financovaných zo ŠF. Ako zástupca SR pôsobil v rokoch 2007-2012 v koordinačnom výbore NanoScience ERANET. Intenzívne sa venoval aj bilaterálnym projektom s priemyslom, kde bol autorom niekoľko desiatok rôznych expertíz.

Vychoval štyroch doktorandov, z ktorých traja sú teraz zamestnancami ÚMMS. V rokoch 1993-2004 bol predsedom Vedeckej rady ústavu, od roku 2003 doteraz je členom Snemu SAV, ktorý v minulosti ako jeho predseda aj úspešne viedol.

K najvýznamnejším vedeckým výsledkom práce Ing. Karola Iždinského, CSc. možno zaradiť:

  • technológia prípravy kompozitných materiálov (čs. patent 1989)
  • kovové kompozity spevnené vysokomodulovými uhlíkovými vláknami, najmä z pohľadu popísania medzifázových reakcií (matrica, Al, Mg, Cu)
  • technológia čistenia horčíkového šrotu s cieľom zníženia obsahu Si a Ni (originálna technológia bola uvedená do praxe rakúskou firmou REMAG)
  • špeciálny kompozit meď – wolfrám na odvod tepla pri vysokých teplotách (US patent 2019, EU patent pending, momentálne sa používajú pri plazmovom vŕtaní vo firme GA Drilling)
  • nová generácia bezuhlíkových nástrojových ocelí (viacero udelených patentov, materiály boli uvedené do praxe rakúskou firmou BYB GmbH Waidhoffen)
  • kompozity na báze Al nanopráškov a rýchloochladených Al pások s komplexnou nanoštruktúrou (momentálne sa vyvíja viacero aplikácií v projektoch s priemyselnými partnermi)

Ing. Karol Iždinský, CSc. sa zásadnou mierou zaslúžil o rozvoj elektrónovej mikroskopie na ÚMMS, najmä s ohľadom na metódy štúdia medzifázového rozhrania v kovových kompozitoch. Podieľal sa na vývoji originálnych materiálov, z ktorých viaceré sa prakticky priemyselne aplikovali, resp. aplikujú. Ako viacnásobný predseda Snemu SAV a riaditeľ ústavu patrí k rešpektovaným a mienkotvorným vedeckým pracovníkom SAV, v ktorej pôsobí celý svoj profesionálny život.

(fs,spn) Foto: Marcel Matiašovič

 

 

Príloha

Čestnú plaketu SAV Aurela Stodolu odovzdal ocenenému RNDr. Pavol Siman, PhD.
Príloha

Na pôde Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.
Príloha

Ing. Karol Iždinský, CSc.