Aktuality

Latinčina v 19. storočí

8.9.2019, otvorené 373-krát

 

Na pôde Slovenskej akadémie vied sa v piatok 6. septembra 2019 hovorilo po latinsky. Teda nielen, ale najmä v úvode vedeckého kolokvia „Latinčina v Habsburskej monarchii v prvej polovici 19. Storočia“ výdatne.

Medzinárodné kolokvium za účasti podpredsedu SAV RNDr. Tibora Morovicsa, CSc. zorganizoval v Bratislave Slavistický ústav Jána Stanislava SAV a zaoberalo sa rôznymi aspektami využívania a výučby latinčiny v Habsburskej monarchii na začiatku a v prvej polovici 19. storočia. Pre nezainteresovaných ťažká téma, no pre odborníkov z hľadiska výskumu a hlbšieho ponoru veľmi zmysluplná. Spomínala sa latinčina ako jazyk nepravých periodík, jej výučba v rádovom školstve, ale aj vedecké osobnosti danej doby, ktoré sa venovali literatúre a poézii v latinčine, ako aj prípravám učebníc latinčiny.  

Podujatie sa uskutočnilo v rámci grantového projektu VEGA 2/0047/16 „Nexus Slavorum Latini – medzislovanské vzťahy a súvislosti v zrkadle latinskej literatúry v 16.—19. Storočí“ (zodpovedný riešiteľ Svorad Zavarský) v nadväznosti na väčšiu medzinárodnú konferenciu s názvom „Neo-Latin Scholarship on the Slavs“, ktorú SÚJS SAV v rámci toho istého projektu usporiadal v Bratislave v decembri minulého roku a na ktorej sa konštituovala medzinárodná vedecká spoločnosť pre výskum latinskej kultúry u Slovanov Societas Studiis Slavo-Latinis Provehendis.

Na kolokviu sa z rôznych aspektov diskutovala otázka kultúrnej kontinuity a diskontinuity stredoeurópskeho priestoru na prelome 18. a 19. storočia, pre zodpovedanie ktorej je práve poznanie dobovej latinskej kultúry kľúčovým. Vedno s odborníkmi z prostredia SAV (Slavistický ústav Jána Stanislava, Ústav slovenskej literatúry, Historický ústav), Trnavskej univerzity a Univerzity Komenského o tejto otázke minulý piatok diskutovali aj renomovaní filológovia-neolatinisti, medzi nimi prof. László Szörényi (Societas Neolatina Hungarica, Budapešť), prof. Elisabeth Klecker (Institut für klassische Philologie, Mittel- und Neulatein, Universität Wien), dr. Lav Šubarić (Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies, Innsbruck) či dr. Josef Förster (Oddělení novolatinských studií AV ČR, Praha). Účastníci sa zhodli na potrebe ďalšej spolupráce a spoločných stretnutí, ktoré by sa konali striedavo v Bratislave, vo Viedni, v Prahe a v Budapešti.

Záujem popredných európskych odborníkov z oblasti novolatinskej filológie o účasť na špecializovaných podujatiach a publikáciách pripravovaných na pôde Slovenskej akadémie vied svedčí o tom, že vrcholná vedecká inštitúcia na Slovensku sa radí medzi iniciátorov inovatívneho medzinárodného výskumu aj v oblasti humanitných vied, konkrétne na poli slavisticky orientovanej neolatinistiky.

Svorad Zavarský, foto: Marcel Matiašovič

 

 

 

 

Príloha

Otvorenie kolokvia na pöde SAV.
Príloha

Úvodný príhovor podpredsedu SAV RNDr. Tibora Morovicsa, CSc.
Príloha

Prvým, prednášajúcim bol László Szörényi z Budapešti.