Aktuality

Sympózium Socioekonomické a psychologické aspekty dôchodku

Vložil(a): A. Nozdrovická, 2.5.2019, videné 375-krát

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV zorganizovalo 29. apríla v zasadačke Pavilónu spoločenských vied v Bratislave na Patrónke sympózium o problematike dôchodku. Pôvodne zamýšľanú prezentáciu výsledkov výskumného projektu VEGA Psychologické aspekty adaptácie na dôchodok, ktorý rieši Ústav experimentálnej psychológie, obohatili svojimi vstupmi aj pracovníci ďalších organizačných zložiek centra – z Prognostického ústavu a Spoločenskovedného ústavu SAV.

Sympózium otvorili príspevky venované ekonomickým aspektom dôchodku: finančnej príprave na dôchodok (V. Baláž) a demografickým trendom zvyšovania podielu dôchodcov a súvisiacimi fiškálnymi dôsledkami (D. Dokupilová), ako aj vzdelávaniu dospelých ako možnej príprave na dôchodok (I. Studená). Psychologické príspevky uviedla pohľadom na typológiu životného štýlu na dôchodku V. Bačová. Ďalšie referáty prezentovali starnutie a dôchodok z perspektívy racionálno-emočnej teórie (J. Kordačová) a informácie o slovenskej adaptácii metodiky skúmania psychologických zdrojov dôchodcov (L. Pitel). Výsledky kvalitatívneho výskumu, ktorý identifikoval bariéry a pomocné faktory úspešného zvládania prechodu na dôchodok a udržania si životného zmyslu, prezentovali L. Martinčeková a P. Halama. Záverečné príspevky o sociálnych sieťach dôchodcov (J. Výrost) a vzájomnom vnímaní dôchodcov a mladých dospelých (J. Martonyik) vychádzali z údajov z veľkých medzinárodných sociálnych prieskumov ISPP a ESS.   

Sympózium patrí k tým aktivitám pracovníkov Centra spoločenských a psychologických vied SAV, ktoré smerujú k multidisciplinarite a integrácii pohľadov na spoločenské javy súčasnosti s cieľom hľadať komplexnejšie riešenia problémov, ktoré tieto javy prinášajú.   

Program sympózia možno nájsť webstránke CSPV SAV.

Peter Halama, CSPV SAV

Foto: Marek Jurkovič

Príloha

Účastníci sympózia počas rokovania