Aktuality

Medzinárodné sympózium o krajinnoekologickom výskume

Vložil(a): S. Ščepán, 28.4.2019, videné 521-krát

Ústav krajinnej ekológie SAV v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskou ekologickou spoločnosťou pri SAV organizovali v dňoch 23. až 26. apríla v Kongresovom centre Smolenice SAV 18. medzinárodné sympózium o krajinnoekologickom výskume “Krajinná diverzita a biodiverzita”. Tieto sympózia majú už dlhoročnú tradíciu. Konajú sa od roku 1967.

Tentokrát sa medzinárodného sympózia zúčastnilo 92 odborníkov z oblasti ekológických a biologických vied z rôznych krajín sveta (Japonsko, Gruzínsko, Rusko, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko, Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko a samozrejme aj Slovensko).

Súčasťou prvého rokovacieho dňa bolo aj poďakovanie dlhoročným vedeckým pracovníkom ÚKE SAV pri príležitosti ich životných jubileí za ich prácu v prospech krajinnej ekológie. Ocenenými boli Dr.h.c. prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc., RNDr. Eva Kalivodová, CSc., Ing. Július Oszlányi, CSc., Dr.h.c. prof. RNDr. László  Miklós, DrSc., prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., prof. RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc. a Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.

Bohatý rokovací program ústnych a posterových prezentácií bol rozdelený do štyroch sekcií: Prvá - Zmeny krajinnej štruktúry a jej využívanie – vplyv na biodiverzitu. Druhá - Ochrana krajiny a biodiverzity (národná legislatíva, medzinárodné dohody, implementácia atď.). Tretia - Zmeny historických štruktúr v krajine. Štvrtá - Vývoj urbanizácie a osídlenia – vplyvy na krajinu. Prezentovaných bolo 34 prednášok a 28 posterov.

Účastníci sympózia zamerali jednotlivé prednášky a diskusie na geodiverzitu, mestskú biodiverzitu, historické zmeny krajiny, rozmanitosť živočíšnych a rastlinných druhov v regiónoch, analýzu sociálno-ekonomických faktorov, ktoré ovplyvňujú tradičnú poľnohospodársku krajinu a vinohradnícku krajinu, ako aj na vplyv urbanizácie na krajinu a jej ekosystémy, rozvoj rekreácie v meste atď.

Sympózia sú vhodným a efektívnym nástrojom na stretnutie a výmenu informácii o výskume jednotlivých odborníkov z rôznych disciplín. Vzájomná informovanosť a interdisciplinárne spájanie odborníkov z rôznych oblastí pomáha zlepšeniu spolupráce a perspektíve riešenia medzinárodných projektov.

Text a foto:  Mária Barančoková, Stanislav Dávid, Tomáš Kováč, ÚKE SAV

 

 

 

Príloha

Účastníci sympózia.
Príloha

Diskusia v pléne.
Príloha

Prezentovaný výskum zaujal prítomných.