Aktuality

Ocenené kvarteto vedcov v SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 5.2.2019, videné 823-krát

„Je to nielen prejav vzdania úcty za dosiahnuté výsledky, ale aj dôkaz, že SAV má úžasných ľudí, na ktorých môže stavať a pokiaľ budú v nej pôsobiť také výrazné osobnosti, nemusí sa báť o svoju budúcnosť,“ povedal v pondelok 4. februára pri príležitosti oceňovania štyroch vedcov na pôde SAV jej predseda prof. Pavol Šajgalík.

Medailu SAV za podporu vedy slávnostne odovzdal RNDr. Ivanovi Jarolímkovi, CSc., z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV a RNDr. Ivanovi Hapalovi, CSc., z Ústavu biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied SAV. Čestnú plaketu Dionýza Ilkoviča si prevzal prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc., z Ústavu biochémie a mikrobiológie STU v Bratislave a Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických vedách prof. RNDr. Karol Marhold, CSc., z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. V následnej diskusii sa veľa a často aj s úsmevom spomínalo na projekty, na prácu, na ľudí vo výskume, ale napríklad aj na sťahovanie Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV z Ivánky pri Dunaji. Ich spoločným menovateľom však bolo nesmierne zanietenie pre vedeckú prácu, v ktorej sú všetci ocenení stále naplno aktívni a úspešní. Slávnostné chvíle umocnili precízne pripravené a prednesené laudatia členkami Predsedníctva SAV Ing. Máriou Omastovcou, DrSc. a prof. RNDr. Ľubicou Lacinovou, DrSc.

RNDr. Ivan Jarolímek, CSc., patrí je špičkovým vedeckým pracovníkom najmä v problematike synantropizácie vegetačného krytu. Kľúčovými aspektmi jeho štúdia je ako syntaxonomická klasifikácia rastlinných spoločenstiev, tak aj ochrana vzácnych a ohrozených spoločenstiev a biotopov. Táto výskumná línia vyústila do monografického spracovania – jedného dielu série venovanej prehľadu rastlinných spoločenstiev – Rastlinné spoločenstvá Slovenska 2. Významne prispel a prispieva k poznaniu vegetačného krytu Slovenska s presahom na susedný ázijský kontinent. Svojou prácou prispel Ivan Jarolímek k zvýšeniu vedeckého kreditu SAV a jej rozvoju. Štyri funkčné obdobia (1998 – 2014) pôsobil na poste riaditeľa Botanického ústavu SAV. Významným spôsobom sa podieľal a úspešne zavŕšil výstavbu novej budovy ústavu.

RNDr. Ivan Hapala, CSc., zastával na Ústave biochémie a genetiky živočíchov SAV postupne funkcie vedúceho skupiny biogenézy membrán (1990 – 2002), predsedu Vedeckej rady (1995 – 2002), riaditeľa ústavu (2002 – 2014) a napokon zástupcu riaditeľa ústavu (2014 – 2018). Úspešne viedol niekoľko veľkých projektov, ako bol napr. projekt Európskeho sociálneho fondu Biomembrány. Bol, resp. je zodpovedným riešiteľom 11 domácich a štyroch medzinárodných projektov. V rámci svojej vedeckej činnosti sa Ivan Hapala venoval biogenéze a funkcii membrán v eukaryotických bunkách. Zistil, že poruchy v raste kvasinky S. cerevisiae pri energetickej deplécii mitochondrií súvisia s blokom mitochondriálnej biogenézy v dôsledku zníženej tvorby mitochondriálneho membránového potenciálu. Podieľal na objasnení úlohy iónových interakcií sterol carrier proteínu 2 s membránami v jeho aktivite prenášača lipidov medzi membránami. So svojím kolektívom dosiahol viaceré prioritné výsledky týkajúce sa zmien v biogenéze ergosterolu ako adaptačného mechanizmu kvasiniek na anaerobiózu.

Prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc., sa po štúdiách stal vedúcim úseku klinickej biochémie Krajskej psychiatrickej liečebne v Pezinku. V roku 1991 prešiel na vtedajšiu Chemickú fakultu SVŠT. Viac funkčných období pôsobil ako vedúci Katedry, Oddelenia biochémie a mikrobiológie a Ústavu biochémie, mikrobiológie a ochrany zdravia. Prispel k zabezpečeniu prirodzeného spojenia pedagogickej a výskumnej aktivity. V minulosti bol členom vedeckých rád viacerých ústavov SAV. Predmetom jeho vedeckého záujmu sú procesy biologického transportu, najmä transportu Ca2+, ktoré analyzoval v živočíšnych i mikrobiálnych bunkách. Študoval aj signálne procesy súvisiace s transportom Ca2+, úlohu Ca2+ vo fyziológii metanogénnych baktérií, anaeróbnych baktérií a mikroskopických húb. V posledných rokoch sa zaoberá procesmi indukovanými  svetlom v mikroskopických hubách a metabolickými predpokladmi ich dlhodobého prežívania v nepriaznivých podmienkach. Profesor Ľudovít Varečka počas svojho pôsobenia významným spôsobom prispel k budovaniu spolupráce medzi svojou Alma Mater a viacerými organizáciami SAV. Svojím príkladom prispel k budovaniu spoločného povedomia o existencii nadrezortnej akademickej obce Slovenska.

Prof. RNDr. Karol Marhold, CSc., sa so svojimi spolupracovníkmi sústreďuje najmä na: Evolučné vzťahy, taxonómiu, diverzitu a rozšírenie bioty. Efektívna ochrana a využívanie biodiverzity totiž vo veľkej miere závisí od poznania a chápania taxonómie. Rovnako aj na polyploidiu (duplikácia celého genómu). Genomické štúdie naznačujú, že zdvojenie genómu je hlavnou evolučnou silou v eukaryotických líniách aj iných skupín. Prof. Karol Marhold dlhodobo buduje elektronickú infraštruktúru spojenú s vedeckou zbierkou rastlinných organizmov zaradenú v medzinárodnom zozname Index Herbariorum pod akronymom „SAV“, ktorá predstavuje objekt významnej vedeckej, kultúrno-historickej a finančnej hodnoty. Slúži na vedecké účely nielen pracovníkom ústavu, ale tiež odborníkom z domácich a zahraničných pracovísk. Takisto dlhodobo buduje ďalšie informačné zdroje. Je výraznou a významnou vedeckou botanickou osobnosťou. Počas svojho pôsobenia na Botanickom ústave SAV a aktuálne BÚ CBRB SAV sa zaslúžil o rozvíjanie nových vedeckých smerov v rámci botaniky, ktoré spĺňajú kritériá excelentného výskumu.

Stano Ščepán

Foto: Vladimír Šimíček

 

 

Príloha

Kvarteto ocenených osobností na pôde SAV.
Príloha

RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.
Príloha

RNDr. Ivan Hapala, CSc.
Príloha

Prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.
Príloha

Prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Príloha

Ocenení vedci