Aktuality

SAV sa pripája k stanoviskám univerzít k plagiátorstvu

Vložil(a): A. Nozdrovická, 18.1.2019, videné 1310-krát

Slovenská akadémia vied sa pripája k stanoviskám Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach k otázke plagiátorstva.

Stanoviská oboch inštitúcií prinášame v plnom znení.

Stanovisko UK Bratislava

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave a predseda Akademického senátu UK vydali dňa 17. januára 2019 vyhlásenie k záverom komisie na preverenie podozrení na plagiátorstvo v Banskej Bystrici.

Zo správy komisie Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici, ktorá v rámci preverovania podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na UMB analyzovala aj rigoróznu prácu predsedu NR SR Andreja Danka, vyplýva, že Andrej Danko pri jej písaní hrubo porušil základné pravidlá autorskej etiky a veľkú časť svojho textu prevzal od iných autorov bez toho, aby to uviedol. Inými slovami, absolútnu väčšinu svojej práce odpísal od iných tvorcov a nepriznal to.

Bez ohľadu na to, či tento postup nazveme plagiátorstvom, alebo nie, je zjavné, že Andrej Danko pri písaní svojej rigoróznej práce nerešpektoval tie elementárne etické pravidlá, ktoré na akademickej pôde platia už po stáročia. Tým, že ich zľahčuje a trvá na legitimite svojho postupu, vysmieva sa z akademických princípov, dehonestuje našu prácu a pre študujúcu mládež sa stáva nie príkladom statočnosti a cnosti, ako by sa to od jedného z najvyšších ústavných činiteľov očakávalo, ale naopak príkladom hodným zavrhnutia. A to je pre všetkých, ktorí svoje učiteľské i vedecké povolanie berú vážne, neakceptovateľné.

Toto naše konštatovanie platí, prirodzene, pre všetky typy prác, ktoré v akademickom prostredí vznikajú a Univerzita Komenského v Bratislave bude vždy trvať na bezvýhradnom dodržiavaní odborných a etických štandardov bádateľskej a publikačnej činnosti.

Stanovisko UPJŠ v Košiciach

Na základe záverov Účelovej komisie Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konštatuje, že ide o klasický prípad plagiátorstva a k tomuto nášmu záveru nevidíme potrebu špeciálnej definície plagiátu. To, či je práca plagiát, vždy zhodnocuje príslušná komisia určená vnútornými predpismi, resp. štatutárom inštitúcie na základe zhody práce s pôvodným zdrojom.

Plne sa stotožňujeme so “Stanoviskom vedenia FiF UK v Bratislave k otázke plagiátorstva”, predovšetkým v jeho časti o negatívnych dôsledkoch na meno slovenského vysokého školstva a o spochybnení práce nás všetkých pedagógov a vedeckých pracovníkov pracujúcich na vysokých školách na Slovensku. UPJŠ v Košiciach sa hlási k názoru, že v spoločnosti by nemalo byť akceptovateľné, aby na významných pozíciách v rôznych oblastiach spoločenského života pôsobili ľudia, ktorí sa dopustili porušenia práv duševného vlastníctva.

Predsedníctvo SAV už v novembri vydalo stanovisko k plagiátorstvu, rovnako aj Učená spoločnosť Slovenska.

Príloha

Logo SAV