Aktuality

Zomrel RNDr. Miloslav Duchoň, DrSc.

Vložil(a): S. Ščepán, 5.1.2019, videné 526-krát

V posledný deň roku 2018 zomrel bývalý vedúci vedecký pracovník Matematického ústavu SAV RNDr. Miloslav Duchoň, DrSc. 

Dr. Miloslav Duchoň sa narodil 21. augusta 1932 vo Veltěži u Prahy. Jeho rodičia, rodáci z hornej Nitry, pred vojnou žili v okolí Prahy. Bol druhý v poradí šiestich detí. Mal štyroch bratov a jednu sestru. Na Slovensko, do Liešťan v rudnianskej doline hornej Nitry, sa rodina vrátila po okupovaní Čiech a Moravy. Strednú školu začal navštevovať na slávnom Gymnáziu A. Sládkoviča v Banskej Bystrici, posledné dva ročníky ukončil v Prievidzi. Pôvodne chcel študovať medicínu v Hradci Králové, no pre obchodnícky pôvod jeho otca musel hľadať náhradné riešenie. Prihlásil sa na matematiku na vtedajšiu Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, kde v rokoch 1952–57 študoval špecializáciu matematickú analýzu.

Po skončení vysokoškolského štúdia v roku 1957 nastúpil na umiestenku na Katedru matematiky Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre ako asistent a od roku 1959 ako odborný asistent. V Nitre si našiel aj manželku, s ktorou vychovali jedného syna.

V roku 1961 Dr. Duchoň prešiel do Kabinetu matematiky SAV (od roku 1966 sa premenoval na Matematický ústav SAV). Našiel  v ňom aj svojho spolužiaka Dr. J. Bosáka a Dr. A. Rosu.  Všetci traja sa vypracovali na svetových odborníkov v teórii grafov a takže možno povedať, že základy svetovej slovenskej školy teórii grafov boli položené v dnešnom Matematickom ústave SAV. 

Dr. Miloslav Duchoň sa zaoberal okrem teórie grafov aj inými smermi. Napr. teóriou miery, harmonickou analýzou a funkcionálnou analýzou. V roku 1967 obhajuje pod vedením  prof. A. Huťu  a prof. J. Kauckého kandidátsku dizertačnú prácu  O tenzorových súčinoch vektorových mier. V tom istom roku získal malý doktorát RNDr. na PF UK. Jeho vedecká aktivita vyvrcholila obhajobou veľkého doktorátu v roku 1983 na tému Bilineárne súčiny a harmonická analýza vektorových mier. Vychoval niekoľko doktorandiek, okrem toho viedol mnohé diplomové práce a dlhé roky prednášal na PF UK (autorovi týchto riadkov prednášal stochastické procesy v školskom roku 1970/71).

Je autorom  viac než šesťdesiatich vedeckých prác, dvoch skrípt, textu pre PGŠ, spoluautorom troch vydaní Malej encyklopédie matematiky. Opublikoval asi 30 populárno-vedeckých článkov. Jeho najvýznamnejšie výsledky súvisia so súčinmi a konvolúciou vektorových mier a popisom Banachovej algebry vektorových mier. Zaoberal sa tiež problémom momentov vektorových mier. Dlhé roky bol zodpovedným riešiteľom výskumných úloh ŠPZV, Abstraktné diferenciálne rovnice, Reálna a funkcionálna analýza, a v  úspešne viedol vedecké projekty VEGA. Jeho výsledky sa stretli so záujmom vedeckej obce. Je nositeľom Striebornej plakety Dionýza Štúra za zásluhy v matematických vedách (1982) a Zlatej plakety Jura Hronca (1992).  Bol  dlhohoročným členom Vedeckého kolégia SAV. Svoju pôvodnú lásku k medicíne skĺbil s matematikou ako predseda Stálej pracovnej skupiny SAV pre biomatematiku.  V roku 1998 bol poverený vedením MÚ SAV. Bol  dlhoročným výkonným redaktorom Matematického časopisu a zaslúžil sa tiež o jeho premenovanie na dnešnú Mathematica Slovaca. Na Matematickom ústave SAV odpracoval viac než 50 rokov. Bol neodmysliteľnou vedeckou  postavou ústavu a živou pamäťou. Ústav bol  jeho druhým domovom, kde ho bolo možné vidieť každý večer a každý víkend. Do dôchodku odchádzal vo veku 82 rokov.

Rozlúčka s RNDr. Miloslavom Duchoňom, DrSc. bude na cintoríne Vrakuňa (Ružinovský cintorín), dňa 8.1.2019 o 13.30 hod.

Anatolij Dvurečenski, MÚ SAV

 

 

 

Príloha

RNDr. Miloslav Duchoň, DrSc.