Aktuality

Za Martou Illýovou, rod. Skybovou z CBRaB SAV

Vložil(a): A. Nozdrovická, 21.12.2018, videné 817-krát

Na začiatku predvianočného týždňa zasiahla našu komunitu smutná správa – vo veku 56 rokov nás opustila naša kolegyňa RNDr. Marta Illýová, PhD. (7. 2. 1962 – 16. 12. 2018). Ešte v novembri zašla na pracovisko po publikácie, ktoré by sa jej, ako hovorila, zišli počas hospitalizácie, aby využila čas na dokončovanie rozpracovaných článkov. Svoju prácu mala rada a bola jej koníčkom.

Venovala sa hlavne zooplanktónu – drobným, nenápadným vodným organizmom. Mikroskopické kôrovce či plazivky, ktoré Dr. Illýová študovala, sú mimoriadne dôležité, pretože plnia zásadnú úlohu vo fungovaní prírodných aj antropogénnych vodných ekosystémov.

Vysokoškolské vzdelanie získala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: biológia – chémia ukončila v roku 1986. Doktorandské štúdium s témou Litorálny krustáceoplanktón vôd inundačního územia Dunaja a Moravy na Slovensku ukončila v roku 2000 v odbore zoológia tiež na Prírodovedeckej fakulte UK. Svoju pracovnú kariéru začínala v roku 1986 ako odborná asistentka na Prírodovedeckej fakulte UK, v decembri toho istého roku nastúpila na Ústav zoológie SAV, kde pôsobila ako vedecká pracovníčka a samostatná vedecká pracovníčka do konca novembra 2015. Od decembra 2015 doposiaľ pracovala v Botanickom ústave Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.

RNDr. Marta Illýová, PhD. sa od prvej polovice 90. rokov venovala najmä ekológii planktónnych kôrovcov (Crustacea: Branchiopoda, Copepoda) a intersticiálnych plaziviek (Harpacticoida) v nivách podhorských a horských tokov (napr. vo Veľkej Fatre alebo Bukovských vrchoch), čiastočne aj ekológii planktonických prvokov (Protozoa) a vírnikov (Rotifera) najmä v antropogénnych vodách. Jej hlavné výskumné aktivity sa sústredili do oblasti Podunajskej a Borskej nížiny, kde sa venovala ekológii zooplanktónu v pôvodných aj ľudskou činnosťou ovplyvnených vodách (prírode blízke pondy, malé vodné nádrže). Bola priekopníčkou štúdia planktónnych kôrovcov v odvodňovacích kanáloch Podunajskej nížiny. Od roku 1990 sa venovala každoročnému monitorovaniu zmien štruktúry zooplanktónu v oblasti ovplyvnenej  prevádzkou vodného diela Gabčíkovo. Pôsobila aj ako školiteľka viacerých bakalárskych a magisterských prác na PríF UK, kde sa na Katedre ekológie podieľala na výuke študentov v oblasti hydrobiológie. Svoj čas venovala aj aktivitám v rámci Slovenskej limnologickej spoločnosti pri SAV – bola jej dlhoročnou členkou, tajomníčkou, neskôr podpredsedníčkou a v posledných troch rokoch predsedníčkou.

V mene našej vedeckej komunity ďakujeme Marte za všetku vykonanú prácu, ústretovosť a úsmev, s ktorým sa prekonávali tie náročnejšie prekážky vždy ľahšie. Bude nám chýbať.

Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, Tomáš Čejka, Fedor Čiampor a Anna Bérešová, CBRaB SAV

Foto: archív

Príloha

Marta Illýová (1962 – 2018)