Aktuality

Príjmová polarizácia na Slovensku

Vložil(a): S. Ščepán, 6.12.2018, videné 474-krát

Je to dlhodobý problém Slovenska a zaslúži si z rôznych dôvodov značnú pozornosť. "Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku III." – je názov novej v poradí už tretej monografie, ktorá sa venuje tejto problematike. Prvá vyšla v roku 2016, druhá v roku 2017. Navzájom sú prepojené a dopĺňajú sa.

Vytvárajú obraz o stave a príčinách vývoja polarizácie miezd a príjmov na regionálnej úrovni SR. V aktuálnej monografii sú prvýkrát v histórii Slovenska vypočítané a graficky znázornené jednotlivé indexy polarizácie za kraje a okresy Slovenska a cez signifikanté Moranove koeficienty prezentované   klastre, ktoré poukazujú na významný rast rozdielov medzi západom a východom Slovenskej republiky.

Autori: doc. Iveta Pauhofová, CSc. z Ekonomického ústavu SAV a kolektív - dávajú do pozornosti jednotlivé témy prezentované v monografiách, ktoré reagujú na aktuálne diskutované vážne otázky  ekonomiky a spoločnosti, napríklad na  vzťah minimálnej a priemernej mzdy, ako aj dôsledky vývoja ich úrovne.

Ambíciou publikácie je prispieť k rozšíreniu poznania v dotknutej oblasti. V troch kapitolách ponúka výsledky analýzy vzťahu minimálnej, priemernej mzdy a nezamestnanosti, zobrazenie priestorového profilu vývoja mzdovej a príjmovej polarizácie a sprevádza komplikovanými súvislosťami polarizácie a systémových implikácií štvrtej priemyselnej revolúcie v slovenských podmienkach. Postupné odkrývanie relevantných súvislostí príjmovej polarizácie začalo v prvej publikácii formulovaním metodológie, analýzami mzdových a príjmových nerovností vo väzbe na starnutie populácie. Ďalej charakterizovaním stavu chudobných pracujúcich a chudobných dôchodcov, identifikovaním rizík rastu príjmových nerovností, ktoré vyplývajú z nastavenia penzijného systému a poukázaním na vplyv vonkajších faktorov, ktoré polarizáciu v slovenskej spoločnosti ovplyvňujú. V druhej publikácii bola pozornosť orientovaná na zistenie rozdielov vo vzťahu medzi mzdovým vývojom a nezamestnanosťou z medzinárodného pohľadu, na proces starnutia v odvetvovej zamestnanosti SR, na problémy a možnosti riešenia financovania penzijného systému s ohľadom na príjmové nerovnosti, ako aj na nerovnosti v spotrebe domácností, ktoré sú jedným z indikátorov polarizácie príjmov a na externé súvislosti formovania trhu práce na Slovensku.

V aktuálnej monografii sa autori snažia o ráznejšie formulácie výsledkov analýz a o prispenie k témam, ktoré sú často odbornou i laickou verejnosťou diskutované. Ponúkajú pragmatický a kritický pohľad na dôležitosť skúmania príjmovej polarizácie na Slovensku a považujú za zodpovedné v skúmaní pokračovať.

"Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku III." Kolektív: prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc., Prof. Ing. Peter Staněk, CSc., doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc, Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD. Rok vydania: 2018 (ip)

Publikáciu nájdete aj na adrese: http://www.ekonom.sav.sk/sk/publikacie/-p387

 

 

Príloha

Obálka monografie.