Aktuality

Asymetria kultúrneho transferu

Vložil(a): A. Nozdrovická, 23.11.2018, videné 301-krát

V Ústave svetovej literatúry SAV predniesol prof. András Kappanyos z Literarárnovedného ústavu Centra humanitných vied Maďarskej akadémie vied dňa 14. novembra 2018 prednášku s názvom The Asymmetry of Cultural Transfer.

Kultúrny transfer je oblasť, ktorá analyzuje činitele a charakter prenosu kultúrnych javov, produktov a inšpirácií z jednej kultúry do druhej, a patrí do nej aj výskum umeleckého prekladu. Prenos literárneho diela do iného jazyka a iného kultúrneho priestoru totiž neznamená iba preklad z jedného jazyka do iného, týka sa aj prenosu literárnych tradícií, zmýšľania vyjadreného v obraznosti či štruktúre pôvodného jazyka, celého kultúrneho kontextu a zároveň znamená aj zasadenie preloženého diela do nového kontextu.

András Kappanyos rozoberal vo svojej prednáške aspekty prenosu literárnych diel z jednej kultúry do druhej cez textové príklady zo svetovej literatúry. Prostredníctvom analýz a porovnaní rôznych prekladov textov Umberta Eca, Charlesa Baudelaira poukázal na asymetriu možností prekladateľských rozhodnutí či stratégií v rámci tzv. veľkých a malých literatúr. Asymetria kultúrneho transferu sa medzi tzv. veľkými a malými (viac prijímajúcimi) literárnymi kultúrami s väčším záujmom o inonárodné literatúry prejavuje v počte prekladov a – ako na to poukázal maďarský translatológ na základe štatistík z databázy Unesca Index Translationum – v žánrovom zložení a tiež v estetickej/umeleckej náročnosti preložených diel (kým z malých literatúr sú preložení relevantní autori, podľa počtu prekladov z veľkých literatúr v prvom rade sú to autori populárnej až brakovej literatúry).

V Ústave svetovej literatúry SAV prebieha výskum v oblasti kultúrneho transferu, predovšetkým recepcie inonárodných literatúr v slovenskom kultúrnom priestore a dejín umeleckého prekladu na Slovensku, ktorý sa opiera aj o slovenské translatologické teórie umeleckého prekladu. V diskusii odborníci konfrontovali svoje skúsenosti, výsledky a prístupy s údajmi zo svetových štatistík a príkladmi z podnetnej prednášky maďarského kolegu.

Judit Görözdi, ÚSvL SAV

Foto: Dobrota Pucherová

Príloha

prof. András Kappanyos z Literarárnovedného ústavu Centra humanitných vied Maďarskej akadémie vied
Príloha

V diskusii odborníci konfrontovali svoje skúsenosti.