Aktuality

Etnológovia SAV skúmajú socializmus cez výpovede pamätníkov

Vložil(a): S. Ščepán, 20.11.2018, videné 283-krát

Vedci Slovenskej akadémie vied skúmajú totalitný režim metódou oral history. Podrobne analyzujú výpovede pamätníkov, ktorí lovia vo svojich spomienkach a hodnotia, ako ovplyvňuje život v socializme ich súčasné postoje a hodnoty. Projekt predstavuje základný a do veľkej miery aj záchranný kvalitatívny výskum /vzhľadom na vek respondentov/ zameraný na súčasnú spoločnosť Slovenska.

Socializmus je v našich podmienkach skúmaný touto metódou vôbec po prvý raz. Kým napríklad v Českej republike sa vedecké tímy už druhé desaťročie venujú systematickému výskumu socialistického obdobia metódou oral history, na Slovensku takto systematicky nadizajnovaný výskum chýba. Výskumníci sa zamerali na najpočetnejšiu skupinu obyvateľov – na prvý pohľad „obyčajných ľudí“, na ich spomienky na každodenný život v období socializmu v Československu.

Do výskumu zapájajú aj žiakov a študentov, ktorí sa môžu prihlásiť do celoslovenskej súťaže s názvom Fotografia s príbehom, ktorá bude paralelne organizovaná aj v Českej republike. Stačí, keď doma siahnu po rodinných albumoch a identifikujú z fotografií príbehy, ktorými rodiny žijú aj po skončení obdobia socializmu. Výsledky spoločne vyhodnotia obidve krajiny symbolicky na budúci rok 17. novembra 2019. Reflexia historickej skúsenosti pamätníkov je veľmi dôležitá pre súčasnú mladú generáciu. Tá nemá dostatok informácií pochádzajúcich z rozličných zdrojov, ktoré by im pomáhali pri vytváraní si vlastného názoru a vplývali tiež na ich hodnotové orientácie a konštruovanie predstáv o totalitnom režime. Do projektu vstúpil Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV spolu s odborníčkami z Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Bližšie informácie o projekte:

Projekt APVV Súčasné obrazy socializmu riešia odborníci na pôde Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV od septembra 2017. Projekt predstavuje unikátny, na Slovensku doteraz nerealizovaný systematický základný výskum metódou oral history. Formou hĺbkových, opakovaných rozhovorov sa bádatelia a bádateľky sústreďujú na získanie biografických naratívov (životopisných rozprávaní) o živote pamätníkov v období socializmu. V európskom, resp. celosvetovom kontexte sa touto metódou skúmajú totalitné systémy z perspektívy jednotlivca, jeho individuálne spomínanie na život počas vlády autoritárskeho či totalitného režimu.

Obdobie socializmu sa stalo predmetom vedeckého výskumu až po páde komunistických režimov v strednej a východnej Európe po roku 1989. Vo viacerých krajinách sa na štúdium socializmu a postsocialistického obdobia zamerali celé vedecké inštitúcie či interdisciplinárne vedecké tímy (napr. Hannah Arendt Institut für Totalitarismusforschung v Drážďanoch, tím v Max Planck Institute of Social Anthropology v Halle a/Saale, bádatelia Centra orální historie Ústavu soudobích dějin AV ČR v Prahe, ale aj v ďalších európskych krajinách).

Zistenia zahraničných kolegov poukazujú na fakt, že napriek úsiliu, ktoré každý totalitný režim vynakladá, sa mu nedarí úplne homogenizovať vzory správania v celej spoločnosti. Poznatky z výskumov realizovaných touto metódou tak definitívne prestávajú byť len výplňou bielych miest v oficiálnej histórii alebo hľadaním spôsobov ako vyjadriť nevyjadriteľnú skúsenosť. Stávajú sa prostriedkom na porozumenie vzťahov medzi subjektivitou ľudí v spoločnosti, ich pamäťou a totalitnou vládnou mocou.

Sledované medzníky histórie:

Pracovné vymedzenie rokmi 1960 – 1989 kopíruje dva medzníky tzv. veľkej histórie: 11. júla 1960 bola prijatá nová Ústava Československej socialistickej republiky (ústavný zákon č. 100/1960 Zb.), ktorá v prehlásení konštatuje, že v Československu bolo dobudované socialistické zriadenie. Druhú časovú hranicu predstavuje koniec vlády Komunistickej strany Československa ako vedúcej a jedinej politickej strany v spoločnosti. Toto vyjadruje ústavný zákon č. 135/1989 Zb. o zrušení vedúcej úlohy Komunistickej strany Česko – Slovenska, zakotvenej v čl. 4 Ústavy ČSSR z roku 1960.

V priebehu výskumu bude odborníkov zaujímať, nakoľko sú medzníky „veľkej histórie“ relevantné pri konštruovaní mikro-histórie, životných príbehov respondentov, ako ich budú reflektovať vo svojich spomienkach. Zároveň bude zaujímavé aj to, ako hodnotia vo svojich spomienkach svoje vlastné „dedičstvo socializmu“   –  či a ako ich skúsenosť zo života v socializme ovplyvňuje v súčasnosti.

Bližšie informácie:

PhDr. Monika Vrzgulová, CSc., koordinátorka projektu z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, monika.vrzgulova@savba.sk.

 

 

 

Príloha

Tlačová konferencia Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.