Aktuality

Funkcia rovnováhy postoja a chôdze človeka vo výskume, klinickej praxi a športe

Vložil(a): A. Nozdrovická, 10.10.2018, videné 347-krát

Pod záštitou Centra experimentálnej medicíny, o. z., Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV sa už po ôsmykrát konalo v dňoch 9. – 12. septembra v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach medzinárodné sympózium o postúre (8th International Posture Symposium, www.posture.sk) ako satelitné sympózium k 8th International Congress of Pathophysiology, ktorý sa konal v Bratislave v dňoch 5. – 8. septembra. Sympózium bolo zamerané na funkciu rovnováhy postoja a chôdze človeka, ako aj na poruchy pohybového aparátu a senzorických systémov.

Prednášky na sympóziu  priniesli mnoho nových a zaujímavých poznatkov o možnostiach analýzy postoja i chôdze a ich využitia v klinickej praxi či rehabilitácii.

Členmi vedeckého výboru konferencie a autormi hlavných prednášok v jednotlivých sekciách boli medzinárodne uznávaní odborníci z oblasti výskumu rovnováhy – prof. F. Horak, prof. R. Peterka a Assoc. prof. M. Mancini z Oregon Health and Science University v Portlande (USA), prof. M. Schieppati  z  International University of Health, Exercise and Sports – LUNEX (Luxembourg), prof. B. Day z UCL Institute of Neurology (Veľká Británia), ako aj  prof. M. Hollands z Liverpool John Moores University (Veľká Británia). Vedeckú obec z oblasti športovej kinantropológie zastupovala prof. E. Zemková z Fakulty telesnej výchovy a športu UK (Slovensko) a skupina z Katedry Prířodních věd v kinantropologii (Česká republika) pod vedením prof. M. Januru. Za organizáciou celého sympózia stál kolektív mladých vedeckých pracovníkov z bývalého Laboratória regulácie motoriky, dnes už Oddelenia behaviorálnej neurovedy CEM, o. z., ÚNPF SAV na čele s predsedom organizačného výboru Ing. F. Hlavačkom, CSc. Sympózium otvorila riaditeľka Centra experimentálnej medicíny SAV doc. O. Pecháňová, DrSc.

Konferencie sa aktívne zúčastnilo 58 odborníkov z 15 krajín sveta. Na úvod sympózia zaznela vyžiadaná prednáška s názvom Temporally coordinated mechanisms of balance control during walking, ktorú predniesol prof. J. Jeka z College of Health Sciences University of Delaware, USA. V príspevku prezentoval nové poznatky o vplyve senzorickej spätnej väzby počas chôdze. Poukázal na dôležitú úlohu zrakovej informácie počas chôdze, ktorej narušenie je potrebné brať na zreteľ pri sledovaní rizikových faktorov podieľajúcich sa na častom výskyte pádov u starších ľudí a ľudí v počiatočných štádiách neurodegeneratívnych ochorení.

Vedecký program sympózia tvorilo spolu sedem sekcií prednášok zameraných na fyziologické mechanizmy regulácie rovnováhy postoja a chôdze, modelovanie funkcie rovnováhy u zdravých jedincov i pacientov s rôznymi poruchami regulácie rovnováhy. Celé dve sekcie sa venovali  zhoršeniu posturálnych funkcií a pohybovým problémom u pacientov s Parkinsonovou chorobou a u seniorov. Posledná sekcia bola zameraná na metódy hodnotenia funkcie rovnováhy u športovcov v spojení s rôznymi typmi tréningov. Celkovo odznelo 35 prednášok a 24 prezentovaných posterov.

Okrem odborného programu bol pre účastníkov sympózia pripravený aj spoločenský program. Časť hostí absolvovala prehliadku hradu Červený Kameň, iní sa prešli historickým centrom mesta Trnava, kde nechýbal ani odborný výklad a výstup na mestskú vežu. Tí športovejšie založení sa vydali na prechádzku v okolí Smolenického zámku či zabehli pár kilometrov po vyznačených chodníkoch v lese. Večerný program sprevádzala ľudová hudba s cimbalom.

Vedecké príspevky zo sympózia vo forme abstraktov sú publikované v recenzovanom zborníku Abstracts of the 8th International Posture Symposium. Problematika udržiavania rovnováhy človeka v statických a dynamických podmienkach a zhoršovanie jej funkcie s pribúdajúcim vekom, ako aj s Parkinsonovou chorobu je v súčasnosti veľmi aktuálna v súvislosti so zvýšeným rizikom pádov. Svedčí o tom i fakt, že približne 30 % seniorov nad 65 rokov a až 60 % pacientov s Parkinsonovou chorobou má skúsenosť s pádom minimálne jedenkrát za rok. Strach z pádu následne vedie k zníženiu fyzickej aktivity, čím dochádza k významným sociálnym a psychologickým následkom, ako sú strata sebadôvery, izolácia od spoločnosti a celkové obmedzenie aktivít. Znížená mobilita a zhoršená schopnosť regulácie rovnováhy vo všeobecnosti negatívne ovplyvňujú kvalitu života starších ľudí, výskum v tejto oblastí je nadmieru potrebný a spoločensky vysoko prínosný.

Diana Bzdúšková, CEM, o. z., ÚNPF SAV

Foto: archív ústavu

Príloha

Diskusia počas posterovej sekcie, spolu bolo vo forme posterov prezentovaných 24 vedeckých prác.
Príloha

Slovo na záver: ôsme medzinárodné sympózium o rovnováhe postoja a chôdze človeka otvoril a uzavrel predseda organizačného výboru Ing. František Hlavačka, CSc.