Aktuality

Krajinná pokrývka Slovenska a jej zmeny v období 1990 – 2012

Vložil(a): A. Nozdrovická, 8.10.2018, videné 266-krát

Monografia, ktorá v týchto dňoch vychádza vo Vede, vydavateľstve SAV, je výsledkom dlhoročnej spolupráce Geografického ústavu SAV na celoeurópskych projektoch CORINE land cover (CLC). Jej cieľom je priblížiť metódy identifikácie, analýzy a hodnotenia krajinnej pokrývky Slovenska a jej zmien v rokoch 1990, 2000, 2006 a 2012 využitím satelitných snímok, ďalej dokumentovať príklady riešenia environmentálnych problémov Slovenska na báze údajov CLC, napr. fragmentácie krajiny a pustnutia poľnohospodárskej krajiny a tiež budúcnosť ich ďalšieho generovania. Táto unikátna publikácia poskytuje pohľad na dynamiku prírodných a človekom vytvorených objektov za obdobie viac ako 20 rokov prostredníctvom originálnych máp, grafov a tabuliek. Práve jednotné údaje o krajine sú zárukou operatívneho a korektného riešenia environmentálnych problémov na Slovensku. V zmenách jeho krajinnej pokrývky v hodnotenom období dominoval trend zväčšovania areálov odlesňovania. Druhý výrazný trend reprezentuje pokles intenzifikácie poľnohospodárstva, extenzifikácie poľnohospodárstva, zalesňovania a zmenšovania rozsahu výstavby vodných nádrží. Dynamika zástavby a ostatné zmeny krajiny sa vyznačovali zmiešaným trendom.

Kniha je určená najmä vedeckým pracovníkom a študentom z oblasti geovied, geoinformatiky, územného plánovania, environmentalistiky, ako aj ďalším odborníkom, ktorí sa zaujímajú o krajinu Slovenska, jej zmeny a vývoj.

Knihu v Malom kongresovom centre Vedy, vydavateľstva SAV, na Štefánikovej 3 v Bratislave 27. septembra uviedli do života doc. Ing. Jan Kolář, CSc. a plk. Ing. Michal Fulier.

(pk)
Foto: archív

Príloha

Z uvedenia knihy (zľava Michal Fulier, Jan Kolář a Ján Feranec)
Príloha

Knihu uviedli do života v Malom kongresovom centre Vedy, vydavateľstva SAV.