Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Sedmička ocenených doktorandov

Doktorandi získavali prvé ostrohy v prezentácii

8. 9. 2018 | zhliadnuté 1357-krát

Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu, jedného z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku, sa v dňoch 4. – 5. septembra 2018 konal v Košiciach už po trinástykrát.   

Na príprave a priebehu podujatia sa opätovne podieľali  Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, v. v. i., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Hlavný organizátor Dušan Fabian z o. z. ÚFHZ Centra biovied SAV, v. v. i., charakterizoval jeho cieľ ako možnosť poskytnúť doktorandom priestor na získanie praktických skúseností v prezentácii vlastných výsledkov v ústnej a písomnej forme, ktoré sú dôležitou súčasťou vedeckého výskumu.

K účastníkom seminára sa postupne prihovorili aj prof. Zita Faixová, prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť UVLF, prof. Peter Fedoročko, prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium UPJŠ i prof. Štefan Faix, riaditeľ o. z. ÚFHZ Centra biovied SAV, v. v. i. Vo svojich vystúpeniach spomenuli dielo akademika Kolomana Boďu, ktorého nedožité 90. narodeniny sme si pripomenuli vlani. Jeho profesionálna kariéra bola spätá s UVLF aj s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach, ktorý zriaďoval a dlhé roky viedol. Akademik Koloman Boďa  bol známy tým, že si vážil prácu mladých ľudí a vytvoril im všetky podmienky, aby úspešne obhajovali ašpirantúry.  

Príspevky doktorandov z oblasti mikrobiológie, parazitológie, bunkovej biológie, fyziológie a patológie hodnotila odborná komisia zložená zo zástupcov organizátorov: Štefan Čikoš a  Klaudia Čobanová (obaja ÚFHZ SAV), Ivona Kožárová a Dáša Mudroňová (za UVLF), Veronika Sačková a Bianka Bojková (obe PF UPJŠ). Odborníci s pedagogickou i výskumnou praxou boli prísni, ale aj ochotne poradili, na ktoré detaily sa zamerať, kde ísť viac do hĺbky, prípadne ako pokračovať na prahu vedeckej kariéry. Po každej prezentácii mali dosť otázok na každého prednášajúceho. Študenti diskutovali pomenej, výnimkou bola búrlivá, takmer polhodinová diskusia pri prednáške o liečení psíka pomocou tradičnej čínskej medicíny (akupunktúra a pod.). 

„Úspešnosť seminára dokazujú diskusie a pozitívne bezprostredné reakcie účastníkov na prednesené referáty a na prezentované výsledky vedecko-výskumných aktivít v širšom interdisciplinárnom zábere. Práve spoločné stretnutie doktorandov a možnosť vypočuť si prednášky interdisciplinárneho charakteru sú zrejme jeho najväčším prínosom. Pravidelne sa tu stretáva výborná partia študentov doktorandského štúdia, ktorí sa venujú rôznym druhom výskumu a pri tom majú podobné záujmy, fascinuje ich veda. Trinásty ročník seminára doktorandov  jednoznačne ukázal, že seminár mladých vedcov nie je stereotypne sa opakujúca akcia, ale že aj mladí vedci sa na ňu tešia, aby mohli ukázať, čoho sú schopní. Pre školiteľov je to zároveň motivácia pre ďalšie skvalitňovanie ich pedagogických činností,“ zhodnotil ďalší ročník seminára doktorandov prof. Štefan Faix, ktorý zhodou okolností začal svoju vedeckú kariéru práve u akademika Boďu.

Komisia vybrala spomedzi 26 prihlásených prác sedem najlepších, ktoré odmenenili poukazmi na nákup vedeckých publikácií. Ocenení boli: Mária Bačová, Katarína Bimbová (obe Biomedicínske centrum, Neurobiologický ústav SAV, v. v. i.),  Mária Handrová (Centrum biovied, ÚFHZ SAV, v. v. i.), František Csicsay, (Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV, v. v. i.),  Martin Bartkovský (Ústav hygieny a technológie mäsa UVLF), Filip Mochnacký (Katedra bunkovej biológie PF UPJŠ) a Ivana Timková (ÚBEV, Katedra mikrobiológie PF UPJŠ).

Príspevky zo seminára doktorandov sú uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2018, ktorý zostavila Ľudmila Hamarová a recenzovali Katarína Beňová a Monika Drážovská.

Katarína Čižmáriková

Foto: autorka a Jozef Pisko