Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Diskusia pred rokovaním Medzinárodného komitétu slavistov

Slovenská slavistika na svetovom kongrese

4. 9. 2018 | zhliadnuté 770-krát

Od 20. do 27. augusta 2018 sa v Belehrade v Srbsku uskutočnil 16. medzinárodný zjazd slavistov, na ktorom sa aktívne s referátmi v sekciách, v tematických blokoch i na zasadnutiach komisií zúčastnili slovenskí slavisti. Slovenskú delegáciu na 16. medzinárodnom zjazde slavistov v Belehrade tvorili akademickí i vysokoškolskí vedeckí a vedeckovýskumní pracovníci. Referáty, ktoré na ňom odzneli, vyšli v časopise Slavica Slovaca (Supplementum, č. 3.-4., roč. 53, 2018) a sú plne prístupné na internetovej stránke Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV.

Slovensko sa na 16. svetovom slavistickom podujatí okrem prednesených referátov opäť pochválilo významnými výsledkami prezentovanými v slavistických publikáciách. Vystavované vedecké a odborné monografie, zborníky vedeckých štúdií, ročenky, časopisy i ďalšie neperiodické i periodické publikácie, v ktorých slovenská akademická i vysokoškolská slavistika publikuje výsledky svojich slavistických výskumov, sú našou dôstojnou prezentáciou. Slavistické publikácie po skončení výstavy zostali ako dar Srbskému komitétu slavistov.

Úspešnosť delegácie slovenských slavistov na tomto svetovom slavistickom podujatí v Belehrade dokazujú diskusie a pozitívne bezprostredné reakcie účastníkov na prednesené referáty a na prezentované výsledky vedecko-výskumných aktivít v širšom medzinárodnom a interdisciplinárnom zábere. Rokovacími jazykmi svetových slavistických zjazdov, ktoré sa uskutočňujú v päťročných intervaloch, sú vždy všetky slovanské jazyky, nemčina, francúzština a angličtina. Osobitne treba spomenúť, že spomedzi mnohých slavistických periodík Medzinárodný komitét slavistov zaradil slovenský slavistický časopis Slavica Slovaca do zoznamu svetových relevantných slavistických periodík.

Slavistický výskum v medzinárodnom kontexte determinujú výskumné priority realizované v národných slavistických inštitúciách a tento výskum koordinuje Medzinárodný komitét slavistov, ktorý združuje 42 národných komitétov z celého sveta. Stará sa aj o to, aby sa výsledky porovnávacích slavistických výskumov realizované v jednotlivých slavistických inštitúciách slovanských i neslovanských krajinách prezentoval na čo najširšej medzinárodnej úrovni, a tak mal možnosť vplývať na programovú i obsahovú zložku medzinárodnej slavistickej vednej politiky. Dôležitou podmienkou prezentácie národných výskumov na medzinárodnej slavistickej úrovni je porovnávacie hľadisko. Práve poznávanie vzťahov medzi slovanskými jazykmi a kultúrami významnou mierou prispieva k poznaniu európskej i globálnej kultúry. Slavistika preto významne prispieva k osvetleniu princípov spolužitia a synergie národov, jazykov a kultúr v kontexte európskeho i širšieho medzinárodného spoločenstva.

V rámci 16. medzinárodného zjazdu slavistov sa uskutočnili aj tri zasadnutia Medzinárodného komitétu slavistov, na ktorých sa prediskutovali aktuálne smerovanie slavistickej vednej politiky v globálnom kontexte, na pracovných stretnutiach sa hovorilo o činnosti komisií zriadených pri Medzinárodnom komitéte slavistov (MKS), ktorých koordinátorom v období rokov 2013 – 2018 bol Peter Žeňuch. Komisie akreditované pri MKS predstavujú autonómne orgány, ktoré združujú odborníkov z rozličných slovanských i neslovanských krajín sveta v tematicky rovnakých vedných oblastiach. Výsledky činnosti komisií prezentované na 16. medzinárodnom zjazde slavistov tvorili najmä výsledky medzinárodných tímov v oblasti výskumu slovanského jazykového atlasu, slovanskej onomastiky, v oblasti výskumu slovanskej frazeológie, slovotvorby, folklóru, etnolingvistiky, ďalej v oblasti výskumu gramatickej stavby slovanských jazykov, lexikológie a lexikografie, fonetiky a fonológie, balkanistiky, etymológie, terminológie, pri spracúvaní cirkevnoslovanských slovníkov, počítačového spracovania slovanských rukopisov a starých tlačí, dejín slavistiky, jazykovednej i literárnovednej bibliografie, aspektológie slovanských jazykov, vo výskume slovanských Biblií, staroobradníctva, náboženského štýlu v slovanskom prostredí, translatológie, sociolingvistiky, slovanskej dialektológie, slovanských mikrojazykov, korpusovej lingvistiky, v oblasti výskumu starších i novších slovanských dejín, slovanskej literárnovednej komparatisky.

Na plenárnom zasadnutí Medzinárodného komitétu slavistov 23. a 25. augusta za miesto realizácie nasledujúceho 17. medzinárodného zjazdu slavistov v roku 2023 v tajnej voľbe zvolili Paríž vo Francúzsku. Za predsedníčku Medzinárodného komitétu slavistov zvolili významnú francúzsku slavistku z parížskej Sorbony Nataliu Bernitskaïa. Prítomní delegáti na funkčné obdobie 2018 – 2023 zvolili za koordinátora komisií Petra Žeňucha, riaditeľa Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a predsedu Slovenského komitétu slavistov.

Účasť slovenskej delegácie na 16. medzinárodnom zjazde slavistov v Belehrade bola opäť jednou dôležitou a významnou príležitosťou na prezentáciu výsledkov slovenskej slavistiky na svetovom fóre.

Záznam zo slávnostného otvorenia 16. medzinárodného zjazdu slavistov v Belehrade. 

Internetová stránka 16. medzinárodného zjazdu slavistov v Belehrade. 

(pž)

Foto: archív kongresu a Vladislav Grešlík