Aktuality

Priateľstvo v živote obyvateľov Slovenska

Vložil(a): A. Nozdrovická, 27.7.2018, videné 353-krát

OSN vyhlásila 30. júl za Medzinárodný deň priateľstva. Jeho zámerom je „podporovať myšlienku priateľstva medzi národmi, krajinami, kultúrami aj jednotlivcami ako inšpiráciu k úsiliu o mier a k budovaniu mostov medzi spoločenstvami“. Sociologický ústav SAV v rámci EVS (Výskum európskych hodnôt) uskutočnil v dňoch 27. septembra – 30. novembra 2017 výskum, z ktorého okrem iného vyplýva, že dôležitosť priateľov v našich životoch sa zvyšuje.

Zároveň však potvrdil, že názory respondentov, pre ktorých priatelia a známi sú veľmi dôležitou hodnotou, nepotvrdzujú myšlienky Medzinárodného dňa priateľstva –  respondenti nie sú otvorenejší ani tolerantnejší voči prisťahovalcom, moslimom a ďalším málo prijímaným kategóriám osôb (tabuľka č. 1) a nemajú ani väčšiu všeobecnú dôveru k druhým ľuďom. Uznávanie dôležitosti priateľstva je tak na Slovensku spojené skôr s ohraničovaním sa ako s otvorenosťou a budovaním mostov k iným.

Podľa výsledkov výskumu veľká dôležitosť priateľstva nie je v rozpore s ďalšími základnými hodnotami, naopak – spája sa s nadpriemerným zdôrazňovaním veľkej dôležitosti rodiny, práce, voľného času a ďalších hodnôt.

Respondenti, pre ktorých sú priatelia a známi veľmi dôležití, sa častejšie cítia veľmi šťastní ako priemer SR (23 % a 17 %), častejšie sa tešia veľmi dobrému zdraviu (23 % a 17 %) a sú častejšie veľmi hrdí na to, že sú občania Slovenskej republiky ako priemer SR (40 % a 34 %).

V roku 2017 veľkú dôležitosť priateľov a známych nadpriemerne často zdôrazňovali obyvatelia miest nad 100-tisíc obyvateľov (75 %), stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaní respondenti a respondenti vo veku 25 – 35 rokov (66 %). Respondenti so základným vzdelaním naopak ich veľkú dôležitosť uvádzali významne menej často ako priemer (38 %). Muži a ženy zdôrazňovali veľkú dôležitosť priateľov v rovnakej miere, no rozdiel môžeme vidieť medzi mladými mužmi a ženami. Priatelia a známi sú najviac dôležití v živote žien vo veku 18 – 24 rokov (64,3 %), u mužov je to veková kategória 25 – 34 rokov (67,3 %).

Ľudia, ktorí majú zamestnanie, pripisujú veľkú dôležitosť priateľom a známym častejšie ako tí, ktorí nepracujú (58 % a 48 %). Priateľom veľkú dôležitosť najmenej často pripisujú respondenti, ktorí sú v domácnosti, respektíve na rodičovskej dovolenke (34 %).

Hodnota priateľstva a ďalšie základné hodnoty

Veľký dôraz na hodnotu priateľstva nevedie k poklesu dôrazu na iné základné hodnoty. Respondenti, ktorí považujú priateľov a známych za veľmi dôležitú hodnotu, kladú v porovnaní so súborom SR nadpriemerný dôraz aj na ďalšie základné hodnoty: veľkú dôležitosť rodine pripisuje 97 % z nich (SR: 91 %), práci 76 % (SR: 64 %), politike 19 % (SR 11 %) a voľnému času 77 % (SR: 50 %).

Dôraz na hodnotu priateľstva a otvorenosť a dôvera voči iným

Ako sme uviedli, podľa zistení výskumu názory respondentov, pre ktorých sú priatelia veľmi dôležitou hodnotou, nepotvrdzujú myšlienky Medzinárodného dňa priateľstva. Títo respondenti nie sú otvorenejší ani tolerantnejší voči ľuďom inej rasy, prisťahovalcom a zahraničným robotníkom, moslimom či iným málo prijímaným skupinám ako priemer populácie SR. (Tabuľka č. 1)

Respondenti zdôrazňujúci veľkú dôležitosť priateľstva v živote sa nelíšia v miere všeobecnej dôvery či opatrnosti voči druhým ľuďom od respondentov s menším dôrazom na priateľstvo a od súboru SR.

Respondenti zdôrazňujúci veľkú dôležitosť priateľstva v porovnaní s tými, ktorí priateľstvu pripisujú menšiu dôležitosť pociťujú mierne častejšie (no štatisticky nevýznamne) vyššiu úplnú dôveru k tým, ktorých osobne poznajú a dôveru „do istej miery“ k tým, ktorých stretnú prvýkrát. V miere dôvery voči ľuďom iného náboženstva či ľuďom z iného štátu sa však od nich a ani od priemeru súboru SR neodlišujú. (Tabuľka č. 2)

Uznávanie veľkej dôležitosti priateľstva sa teda u obyvateľov Slovenska nespája s väčšou dôverou a otvorenosťou voči iným a ani s väčšou toleranciou rozmanitosti.

Zuzana Kusá, Alexandra Matejková,  Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Grafy: SÚ SAV

 

Príloha

Priatelia a známi vo vašom živote
Príloha

Všeobecná dôvera podľa dôrazu na dôležitosť priateľstva
Príloha

Priateľstvo a iné hodnoty
Príloha

Tabuľka č. 1
Príloha

Tabuľka č. 2