Aktuality

Stanovisko k obštrukciám voči transformácii SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 9.7.2018, videné 1943-krát

Národná rada Slovenskej republiky dňa 7. septembra 2017 schválila zákon č. 243/2017 o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon sa pripravoval niekoľko rokov, nebol to jednoduchý proces, napokon sa však podarilo zákon prijať v podobe, s akou v plnej miere SAV súhlasila. 

Podľa ods. 1 § 21a zákona č. 243/2017 Z. z. sa všetky organizácie akadémie existujúce k 30. júnu 2018 stali od 1. júla 2018 verejnými výskumnými inštitúciami. Vedenie akadémie pripravilo transformáciu svojich organizácií s cieľom a v dobrej viere  naplniť ustanovenia zákona. Predsedníctvo SAV zaslalo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len ministerstvo) príslušné doklady pre všetky v.v.i. rovnako.

Ministerstvo napriek tomu prejavilo snahu selektívne rozhodovať o tom, ktoré inštitúcie do registra v.v.i. zapíše a ktoré nie. Informácie, ktoré ministerstvo poskytlo verejnosti, uviedli zamestnancov SAV do právnej neistoty a znefunkčnili chod pracovísk. Takúto situáciu nemôžeme tolerovať. Sme presvedčení a podopierame to aj stanoviskom Snemu SAV, že funkčnými v.v.i. sa majú stať všetky naše organizácie a to od 1.7.2018.  Prvoradým poslaním vedca je venovať sa vede a administratívne obštrukcie považujeme za mrhanie energiou a verejnými finančnými prostriedkami. 

Stanovisko Predsedníctva SAV a Výboru Snemu SAV bolo schválené Predsedníctvom SAV a Výborom Snemu SAV 04. júla 2018.

Príloha

Logo SAV neg 280x186.jpg