Aktuality

Ocenenie špičkových publikácií autorov SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 5.7.2018, videné 1304-krát

Súčasťou odovzdávania výročných Cien SAV 3. júla na zámku v Smoleniciach bolo aj oceňovanie autorov SAV, ktorým sa vďaka vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti podarilo preniknúť do vedeckých časopisov mimoriadnej prestíže, ktorých práce získali mimoriadne množstvo citácií v medzinárodne akceptovaných a viditeľných databázach a ktorých špičkové vedecké monografie vyšli v renomovaných vydavateľstvách, rešpektovaných medzinárodnou vedeckou komunitou.

Ocenenia odovzdával predseda SAV prof. Pavol Šajgalík spoločne s prof. Petrom Samuelym, podpredsedom SAV pre vedu, výskum a inovácie. Akadémia chce aj týmto spôsobom stimulovať a ohodnocovať medzinárodnú viditeľnosť výskumu v SAV.

1/ V kategórii špičkových časopiseckých publikácií s najvyšším indexom SJR (Scimago Journal Ranking) SAV ocenila nasledujúcich autorov:

Dr. Robert Turanský, Dr. Ján Brndiar a prof. Ivan Štich z Fyzikálneho ústavu SAV za prácu: Subatomic-scale force vector mapping above a Ge(001) dimer using bimodal atomic force microscopy, ktorá ukázala aplikáciu novej metódy AFM rozširujúcej jej zobrazovanie zo skalárnych na vektorové veličiny a to na subatomárnej škále. Práca vyšla v prestížnom časopise Nature Physics, ktorého aktuálne SJR je 12,032.

Ocenenie získal aj Dr. Miroslav Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV za publikáciu: Formation of recurring slope lineae on Mars by rarefied gas-triggered granular flows, ktorá vyšla v Nature Geoscience. Práca priniesla fyzikálnu interpretáciu štruktúr pozorovaných na povrchu Marsu, ktoré sa môžu javiť ako pozostatok po tečúcej vode.

Ocenený bol aj Dr. Adam Tomašových z Ústavu vied o Zemi SAV za prácu: Decoupling of latitudinal gradients in species and genus geographic range size: a signature of clade range expansion publikovanú v časopise Global Ecology and Biogeography. V práci išlo o modelovanie geografického rozšírenia morských organizmov na globálnej mierke a o porovnávanie s údajmi z Tichého a Atlantického oceánu. Rýchlosť vznikania nových druhov výrazne prispieva k tomu, či je ich výskyt limitovaný do jednej oblasti alebo či majú rozsiahlu distribúciu, a tým pádom aj ako sú náchylné na vyhynutie.

Dr. Ján Brndiar a prof. Ivan Štich z Fyzikálneho ústavu SAV boli ocenení aj za publikáciu: Limitations of Structural Superlubricity: Chemical Bonds versus Contact Size, ktorá vyšla v časopise ACS Nano. Práca dáva odpoveď na otázku, za akých podmienok sa mezoskopické nanočatice dokážu po povrchoch posúvať bez merateľného trenia a vykazovať superlubricitu.

V rovnakom časopise vyšla aj ďalšia ocenená práca – konkrétne autorov: Dr. Pavla Szaba, Dr. Jozefa Kačmarčíka a prof. Petra Samuelyho z Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Publikácia s názvom: Superconducting Ferromagnetic Nanodiamond ukázala, že v polykryštalickom bórom dopovanom diamante, ktorého zrná sú pokryté vodíkom, dochádza ku koexistencii dvoch obvykle protichodných javov, supravodivosti a feromagnetizmu.

Ten istý kolektív autorov bol ocenený aj za ďalšiu prácu, tiež publikovanú v časopise ACS Nano: Bosonic Confinement and Coherence in Disordered Nanodiamond Arrays. V rámci nej bola na diamantových zrnách menších ako mikrometer pozorovaná a popísaná prítomnosť  unikátneho lokalizovaného supravodivého stavu, ktorý tvoria silne lokalizované fázovo nekoherentné Cooperove páry. 

2/ V kategórii vedeckých publikácii s vysokým počtom citácií ocenenie získali:

Doc. Fedor Gӧmӧry, Dr. Mykola Solovyov a Ing. Ján Šouc z Elektrotechnického ústav SAV za prácu: Experimental realization of a magnetic cloak, ktorá vyšla v Science a dokumentuje možnosť zhotoviť plášť magnetickej neviditeľnosti z kombinácie feromagnetického a supravodivého materiálu do jednoduchej dvojvrstvovej štruktúry.

Ďalším oceneným v tejto kategórii je Dr. h. c. prof. Peter Baláž z Ústavu geotechniky SAV za monografiu: Mechanochemistry in Nanoscience and Minerals Engineering z vydavateľstva Springer-Verlag Berlín Heidelberg. Monografia pojednáva o dopadoch mechanochémie  na klasické odvetvia baníctva a hutníctva až po jej moderné aplikácie v súčasných nanotechnológiach.

Prof. Peter Baláž sa podieľal spolu s autormi: Dr. Marcelou Achimovičovou, Dr. Matejom Balážom, Dr. Erikou Dutkovou – všetci s Ústavu Geotechniky SAV a s doc. Petrom Billikom z Ústavu merania SAV aj na ďalšej ocenenej práci s názvom: Hallmarks of mechanochemistry: From nanoparticles to technology vyšla v r. 2013 v prestížnom časopise Chemical Society Reviews. Tento prehľadný článok, vytvorený šestnástimi mechanochemikmi z desiatich krajín, sa zameriava na popis zvláštností mechanochémie, ktoré ju odlišujú od iných chemických disciplín.

Prof. Karol Marhold z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV bol ocenený za prácu: International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code), ktorá vyšla v r. 2012 vo vydavateľstve Koeltz Scientific Books. Získala za roky 2014-2016 neuveriteľných 1109 citácií. Medzinárodný kód nomenklatúry rias, húb a rastlín reguluje tvorbu vedeckých názvov všetkých organizmov, ktoré sú v súčasnosti považované za riasy, huby alebo rastliny. Je asi celosvetovo najpoužívanejšou príručkou v oblasti štúdia týchto druhov organizmov.

Ďalším oceneným je Dr. Zdenko Špitálsky z Ústavu polymérov SAV za publikáciu: Carbon nanotube-polymer composites: Chemistry, processing, mechanical and electrical properties, ktorá vyšla v r. 2010 v časopise Progress in Polymer Science. Práca získala za dané 3-ročné obdobie 741 citácií. Publikácia je review, ktoré sa zaoberá polymérnymi kompozitami plnenými uhlíkovými nanorúrkami. V prvej časti rozoberá možné povrchové modifikácie týchto uhlíkových nanočastíc s následnými možnými spôsobmi prípravy nanokompozitov.

Ocenené boli aj tri práce autorov z Ústavu krajinnej ekológie SAV: Continent-wide response of mountain vegetation to climate change, autorov: Dr. Petra Barančoka, CSc. a Dr. Jána Krajčího v časopise Nature climate change. V článku sú vyhodnotené výsledky sledovania zmien vysokohorskej vegetácie a zmien teplotných pomerov z európskych výskumných lokalít z rokov 2001 a 2008. Na základe porovnania 867 vegetačných zápisov zo 60 pozorovacích stanovíšť a príslušných meteorologických dát bolo zistené, že prebiehajúca zmena klímy postupne mení rastlinné spoločenstvá v horskom prostredí najvyšších európskych horských systémov.

Druhou je publikácia autorov: Dr. Róberta Kanku, PhD. a Mgr. Jozefa Kollára, PhD. s názvom: Recent plant diversity changes on Europe's mountain summits, ktorá vyšla v r. 2012 v Science. Práca priniesla zásadné informácie, ktoré potvrdzujú zrýchľujúce sa zmeny klímy vyvíjajúce silný tlak na flóru horských systémov Európy.

Treťou ocenenou prácou z ÚKE SAV je práca Dr. Róberta Kanku: Biodiversity differences between managed and unmanaged forests: meta-analysis of species richness in Europe, ktorá bola publikovaná v časopise Conservation Biology.. S využitím matematicko-štatistickej metódy meta-analýzy bolo vybraných a analyzovaných 49 publikovaných vysokimpaktovaných článkov obsahujúcich 120 individuálnych porovnaní druhového bohatstva medzi neobhospodarovanými a obhospodarovanými lesmi v celej Európe.

Poslednou ocenenou prácou v tejto kategórii bola monografia Dr. Karola Pietu z Archeologického ústavu SAV: Keltské osídlenie Slovenska: mladšia doba laténska. Publikácia, ktorú vydakl Archeologiocký ústav SAV v Nittre, prináša nový prehľad dejín nášho územia počas ostatných piatich storočí starého letopočtu, ktoré vtedy patrilo do okruhu vyspelej keltskej civilizácie.

3/ Špičková vedecká monografia

Ide o vysokokvalitné monografie, ktoré vyšli v roku 2017 v renomovaných, medzinárodnou vedeckou obcou uznávaných vydavateľstvách.

Ocenenie získal doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. z Geografického ústavu SAV za kolektívnu monografiu: European Landscape Dynamics: Corine Land Cover Data, ktorá vyšla v renomovanom americkom vydavateľstve CRC Press, Taylor & Francis Group. Kniha približuje metódy identifikácie, analýzy a hodnotenia krajinnej pokrývky Európy a jej zmien v období rokov 1990-2012 aplikáciou satelitných snímok, dokumentuje tiež príklady riešenia environmentálnych problémov v Európe na báze údajov CORINE land cover, ako aj budúcnosť ich ďalšieho generovania.

Ďalšou ocenenou bola PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. z Historického ústavu SAV za monografiu Barbara von Cilli, ktorá vyšla v spolupráci vydavateľstiev: nemeckého Peter Lang a slovenskej VEDY.  Kniha je prvou biografiou venovanou významnej stredovekej kráľovnej Barbore Celjskej.

Oceneným bol aj PhDr. Jozef Marián Gálik, DrSc. bývalý dlhoročný zamestnanec Ústavu orientalistiky SAV, a to za prácu: From Goethe, Nietzsche to Rilke: Studies in Sino-German Interliterary Process, ktorá bola vydaná čínskym vydavateľstvom Fujian jiaoyu chubanshe. Táto monografia pozostáva zo sedemnástich vedeckých štúdií, ktoré vyšli v angličtine a v nemčine v rokoch 1968-2013 a do čínštiny boli preložené v poslednom desaťročí. Predstavuje značnú časť autorovho celoživotného diela.

Poslednou ocenenou bola Dr. Myrto Tsilimpounidi, PhD. zo Sociologického ústavu SAV za monografiu: Sociology of Crisis: Visualising urban austerity, ktorá bola v minulom roku vydaná anglickým vydavateľstvom Routledge. Autorka podrobuje sociologickej analýze krízu a politiku škrtov v mestskom prostredí použitím metód z vizuálnej a urbánnej sociológie. (spn)

Foto: Vladimír Šimíček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha

Ocenenie doc. Fedora Gömöryho za spoluautorstvo práce s vysokým počtom citácií.
Príloha

Dr. Karol Pieta z Archeologického ústavu SAV s rektorom UK prof. Karolom Mičietom.
Príloha

Príhovor predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka po odovzdaní ocenení.