Aktuality

In memoriam RNDr. Darina Slameňová, DrSc.

Vložil(a): S. Ščepán, 3.7.2018, videné 529-krát

Vo veku 79 rokov nás dňa 27. júna opustila RNDr. Darina Slameňová, DrSc., dlhoročná vedecká pracovníčka Ústavu experimentálnej onkológie SAV, ktorá celý svoj profesionálny život zasvätila vedeckému bádaniu.

Ťažiskom jej vedeckej práce bola problematika chemickej karcinogenézy a genetickej toxikológie. Stala sa priekopníčkou v etablovaní a štandardizácii in vitro metodických postupov, ktoré sa v súčasnosti využívajú pri vyhľadávaní potenciálnych mutagénov a karcinogénov v životnom prostredí. O jej vysokej erudovanosti v tejto oblasti svedčí skutočnosť, že vypracovala viac ako pätnásť vedeckých expertíz na základe požiadavky spoločenskej praxe.

Bola zodpovednou riešiteľkou medzinárodných projektov: Copernicus a Inco Copernicus (EU projekty), bilaterálnych Rakúsko-Slovenských projektov a mnohých domácich projektov APVV a VEGA. Výsledky, ktoré so svojím kolektívom dosiahla, mali široký medzinárodný ohlas a boli akceptované medzinárodnou vedeckou komunitou. Pod jej vedením, bola kolektívu Oddelenia mutagenézy a karcinogenézy udelená v roku 2004 Cena SAV za výsledky medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.

Počas svojej profesionálnej dráhy absolvovala študijné pobyty na renomovaných pracoviskách v Taliansku, Švédsku, USA a Izraeli. Je autorkou alebo spoluautorkou viac ako 120 pôvodných vedeckých prác s vysokým citačným ohlasom. Počas svojej vedeckej dráhy vychovala sedem doktorandov a devätnásť diplomantov. Bola členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti a patrila k zakladajúcim členom Českej a Slovenskej spoločnosti pre mutagenézu vonkajším prostredím pri Čs. biologickej spoločnosti. Taktiež bola dlhoročnou členkou medzinárodných spoločností - European Environmental Mutagen Society a European Association for Cancer Research.

Za zásluhy v lekárskych vedách získala viaceré významné ocenenia – okrem čestných plakiet SAV aj Bronzovú a Striebornú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti a v roku 2014 jej bola udelená cena Významná osobnosť SAV.

Česť jej pamiatke

 

RNDr. Alena Gábelová, CSc.

 

Príloha

RNDr. Darina Slameňová, DrSc.