Aktuality

Kladné hodnotenie Medzinárodného poradného výboru SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 28.6.2018, videné 771-krát

Interdisciplinarita, inklúzia a internacionalizácia výskumu. Súbežne aj prehlbovanie spolupráce s výskumnými univerzitami na Slovensku a väčší dôraz na kurzy manažmentu riadiacich pracovníkov výskumných organizácií. Aj tieto témy sa objavili v najnovších odporúčaniach Medzinárodného poradného výboru Slovenskej akadémie vied, ktorý rokoval v stredu 27. júna na Úrade SAV s členmi Predsedníctva SAV.

Medzinárodný poradný výbor SAV zriadilo predsedníctvo akadémie v nadväznosti na priebeh a výsledky akreditácií ústavov SAV medzinárodným Meta-panelom odborníkov s ambíciou priebežne vyhodnocovať realizáciu sformulovaných odporúčaní v kontexte ďalšieho rozvoja a skvalitňovania pôsobenia SAV vo vedeckovýskumnom priestore na Slovensku aj v zahraničí.

„Spoluprácu s členmi Medzinárodného poradného výboru SAV považujeme za veľmi prospešnú a podnetnú,“ hodnotí členka Predsedníctva SAV Ing. Mária Omastová, DrSc. „Ústavy dostali pri akreditácii spätnú väzbu aj iniciačné body, ktoré postupne zapracovávajú do strategických plánov rozvoja. Pôsobenie odborných vedeckých osobností v rámci poradenstva aj po skončení akreditácií nám pomáha sumarizovať kroky, ktoré treba urobiť v blízkej budúcnosti, aby SAV a jej jednotlivé ústavy mali kredit špičkových vedeckých inštitúcií.“

Júnové rokovanie Medzinárodného poradného výboru SAV sa zaoberalo nielen hodnotením súčasného stavu plnenia všeobecných odporúčaní, ale aj strategickými plánmi SAV s víziou do roku 2030. „Sledovali sme implementáciu našich odporúčaní spred poldruha roka, vyhodnocovali sme ich úspešnosť, ako aj prípadné reakcie a námietky vašich vedeckých ústavov. Som rada, že môžeme konštatovať obrovský pokrok v tomto smere, v čiastkových aj spoločných úlohách. Nie je to zdvorilostná fráza, je to objektívne a po dokončení transformácie sa SAV otvára ďalší priestor na dosiahnutie špičkových výsledkov vo viacerých oblastiach. K tomu smerujú aj naše najnovšie odporúčania,“ zdôrazňuje prof. Marja Makarowová, predsedníčka Medzinárodného poradného výboru SAV.  

Ako pripomenul predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, SAV možno nebude mať laureátov Nobelovej ceny, ale chce sa prezentovať ako odborná vedecká inštitúcia, ktorá pomáha rozvoju celej našej spoločnosti, ktorá prináša odpovede na aktuálne vedecké aj spoločenské otázky a ponúka aj vízie jej ďalšieho rozvoja.

Stano Ščepán, Foto: Vladimír Šimíček

Odporúčania Medzinárodného poradného výboru pre ďalšiu činnosť SAV

Medzinárodný poradný výbor veľmi oceňuje proaktívny prístup vedeckých organizácií a Predsedníctva SAV k plneniu odporúčaní hodnotiacich panelov a Meta-panelu z poslednej akreditácie ústavov SAV. Medzinárodný poradný výbor tiež odporúča pokračovať v úsilí o zvyšovanie kvality a výkonnosti výskumnej činnosti SAV.

 1. SAV by mala naďalej prehlbovať spoluprácu s výskumnými univerzitami na Slovensku, vytvárať spoločné platformy a tiež spoločne s nimi formulovať vedeckú stratégiu, ktorá sa môže stať základom štátnej vednej politiky.
 2. Oceňujeme zaradenie piatich rektorov slovenských výskumných univerzít do Vedeckej rady SAV.
 3. Medzinárodný poradný výbor odporúča SAV, aby spoluprácu s univerzitami prehlbovala aj na poli vylepšovania učebných osnov vysokoškolského štúdia, ktoré musí byť úzko spojené s vedeckým výskumom.
 4. Výskumníci SAV by sa mali viac zapájať do pedagogického procesu na univerzitách.
 5. SAV by sa mala rovnako zapojiť do medziuniverzitného doktorandského programu.
 6. Riaditelia výskumných inštitúcií SAV by mali vytvoriť platformu určenú na výmenu  skúseností pri tvorbe stratégií svojich organizácií.
 7. Po transformácii SAV na  v.v.i. by sa mal klásť väčší dôraz na kurzy manažmentu riadiacich pracovníkov výskumných organizácií.
 8. Medzinárodný poradný výbor odporúča SAV viac sa zapájať do medzinárodných sietí výskumných organizácií, ako sú KMM-VIN a iné.
 9. Medzinárodný poradný výbor silne podporuje aktivity platformy Mladých vedcov SAV, ako napríklad zapájanie mladých výskumníkov SAV do výuky na stredných školách, a odporúča ďalej posilňovať takýto typ aktivít.
 10. SAV by mala byť veľmi dobre zvážiť, ktoré vedecké časopisy považuje za špičkové, najmä s ohľadom na výkonové financovanie.
 11. Medzinárodný poradný výbor vyzýva SAV, aby sa intenzívne venovala otázke dopadov a užitočnosti svojej výskumnej činnosti na celú spoločnosť a nielen na vedeckú komunitu.
 12.  V centre pozornosti výskumnej stratégie SAV by mala byť interdisciplinarita, inklúzia a internacionalizácia výskumu.

 

 

Príloha

Rokovanie Medzinárodného poradného výboru SAV s členmi Predsedníctva SAV.
Príloha

Medzinárodný poradný výbor SAV s predsedom SAV prof. Pavlpom Šajgalíkom.
Príloha

Prof. Monica Ferraris z Univerzity v Turíne.
Príloha

Prof. Marja Makarowová a prof. Pavol Šajgalík.