Aktuality

Výročná porada konzorcia projektu Horizont 2020 SIMRA v Padove

Vložil(a): A. Nozdrovická, 28.6.2018, videné 322-krát

Projekt H2020 Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych územiach (SIMRA) riešený oddelením Strategických environmentálnych analýz (SEA) sa dostal do polovice svojho riešenia. V júni sa konalo výročné stretnutie konzorcia projektu v Padove v Taliansku.

Hlavným cieľom projektu SIMRA je skúmať spôsob vzniku a šírení spoločenských inovácií v poľnohospodárstve, lesníctve a rozvoji vidieka a podporovať ich rozvoj v marginalizovaných vidieckych oblastiach po celej Európe a v Stredomorí, vrátane nečlenských krajín Európskej únie.

Prvý deň stretnutia v Padove kolektív oddelenia SEA Ústavu ekológie lesa SAV predstavil výsledky, ktoré dosiahol v projekte SIMRA počas uplynulého roka, najmä definícia a klasifikácia spoločenských inovácií, za ktoré oddelenie SEA v projekte zodpovedá.

Druhý deň rokovania sa uskutočnil v lokalite Delta de Po, delty najväčšej talianskej rieky Pád (Po), ktoré patrí medzi marginalizované územia s prevažujúcim poľnohospodárskym využitím. Venoval sa prezentácii prípadových štúdií, ktoré sa vybrali zo širšieho súboru 166 príkladov spoločenských inovácií zahrnutých v databáze SIMRA. Súčasťou boli aj štúdie, na ktorých riešení sa podieľa oddelenie SEA, a to v oblastiach záchrany kultúrneho dedičstva Vlkolínec, rozvoja uhlíkového lesníctva v Hybe a resiliencie ostrovnej komunity Vidoviči (Chorvátsko). Spoločenské inovácie, ktoré sa v prípadových štúdiách realizujú, podporujú predovšetkým manažment lesov a miestny rozvoj.

Výsledky a zistenia projektu SIMRA sa využijú v rámci nových metodík, ktoré budú predložené Európskej komisii, a budú zverejnené a odporúčané na širšie využitie v rámci celej EÚ. Cennými výstupmi projektu SIMRA budú aj spoločné články riešiteľov projektu v špeciálnych číslach karentovaných časopisov zameraných na spoločenské inovácie vo vidieckych územiach. (Podrobnejšie informácie o projekte SIMRA a jeho výstupoch.

Tatiana Kluvánková, Stanislava Brnkaľáková, ÚEL SAV

Foto: Tomáš Szabo

Príloha

Spoločná fotografia účastníkov porady riešiteľov projektu SIMRA v knižnici Botanickej záhrady založenej na Univerzite v Padove v roku 1545.
Príloha

Tatiana Kluvánková a Stanislava Brnkaľáková z Ústavu ekológie lesa SAV prezentovali na Katedre štatistických vied na Univerzite v Padove dosiahnuté výsledky v pracovnom balíčku WP2.
Príloha

Národná koordinátorka projektu SIMRA prof. Tatiana Kluvánková s prof. Máriou Kozovou pri posteri o lokalite UNESCO Vlkolínec počas druhého dňa rokovania v San Basilio, Rovigo.