Aktuality

Kongres FORAMS 2018 – vrcholné podujatie svetovej mikropaleontológie v Škótsku

Vložil(a): A. Nozdrovická, 27.6.2018, videné 256-krát

Od 17. do 22. júna 2018 hostilo hlavné mesto Škótska Edinburgh účastníkov kongresu FORAMS 2018. Význam tohto podujatia dokumentuje viac ako poltisícka účastníkov pracujúcich vo výskume foraminifer z hľadiska taxonómie a systematiky druhov, biostratigrafie a časovej kalibrácie bioeventov, oceánografie fosílneho i recentného planktónu, interpretácie paleoprostredia dnových a pobrežných morských ekosystémov, rekonštrukcie klimatických zmien, biomonitoringu kontinentálnych šelfov, aplikovanej mikropaleontológie a pod.

Svoje silné zastúpenie mali univerzitné a výskumné inštitúcie z USA (Smithsonian Institute), Veľkej Británie (Londýn, Edinburgh, St. Andrews, Southampton), Francúzska (Angers), Nemecka (GEOMAR Kiel), Nórska (Uni Research Climate Bergren), Holandska (Royal Netherlands Institute for Sea Research), Španielska, Talianska, Ruska, Austrálie, Nového Zélandu, Brazílie, Čile, Japonska, Izraela, Saudskej Arábie a z ďalších desiatok krajín sveta.

Vedecký program kongresu FORAMS 2018 zahŕňal viac ako 200 prednášok a 266 posterov prezentovaných v 18 tematických sekciách. Slovenskú účasť na tomto podujatí zastupoval Ústav vied o Zemi SAV a to výsledkami mikropaleontologického výskumu na projektoch APVV-14-0118 a VEGA 2/0034/16. Príspevky boli prezentované v sekcii ekologickej a evolučnej dynamiky planktonických foraminifer v geologických dobách. Tieto vývojové procesy planktónu boli dokumentované na paleogénnych foraminiferách, ktoré vyvíjali morfologické adaptácie a životné stratégie v reakcii na meniace sa klimatické a environmentálne podmienky a tvorili základ fylogenetických línií súčasných zástupcov morského planktónu. Záujem účastníkov konferencie vyvolali hlavne foraminifery rodov  Clavigerinella, Hantkenina Globigerinoides zo Západných Karpát, ktoré aj v celosvetovom meradle predstavujú unikátne výskyty ozrejmujúce evolúciu klavátnych druhov, ontogenézu juvenílnych a dospelých foriem, gametogenézu a kalcifikáciu schránok, morfogenézu schránok so sekundárnymi ústím a ďalšie inovácie vo vývoji foraminifer. Preto účasť a prezentácia výsledkov z ÚVZ SAV aspoň čiastočne kompenzovala prehlbujúci sa odstup od špičkovej úrovne foraminiferového výskumu v  Európe a na ďalších svetových pracoviskách. Tento dynamický vývoj foraminiferového výskumu vo svete silne kontrastuje s recesiou mikropaleontologického výskumu na Slovensku, ktorý v druhej polovici 20. storočia zažíval „zlatú éru“ rozvoja aj s výrazným vkladom k svetovej mikropaleontológii.

Sprievodnými akciami kongresu boli zasadania pracovných skupín a nadácií, workshopy, TMS, technologické a dizajnové prezentácie, exkurzia na ostrov Isle of May a iné. Dobré meno ÚVZ SAV v medzinárodnej komunite mikropaleontológov sa stále spája s úspešnou konferenciu IWAF-10 v Smoleniciach 2017 a účastníkmi žiadanej monografie z tejto konferencie (Soták a kol. 2017).

Informácie k FORAMS 2018 TU.

Ján Soták, ÚVZ SAV

Foto: autor

Príloha

Otvorenie kongresu FORAMS 2018 v historickej knižnici univerzity v Edinburghu
Príloha

3D zobrazenie planktonickej foraminifery röntgenovou mikrotomografiou
Príloha

Univerzitný kampus v Edinburghu – miesto konania konferencie FORAMS 2018
Príloha

V rámci exkurzie navštívili účastníci kongresu FORAMS 2018 ostrov Isle of May.