Aktuality

Konferencia o dôsledkoch chudoby a deprivácie v detstve na životné šance

Vložil(a): A. Nozdrovická, 7.6.2018, videné 339-krát

Zhromaždiť a prezentovať výskumné poznatky spoločenských, lekárskych a prírodných vied o účinkoch chudoby a deprivácie na kognitívne a sociálne napredovanie detí, vykonať kritický odpočet pokroku Slovenska v znižovaní chudoby detí a zároveň upozorniť na potrebu razantnejšej intervencie verejných politík do zlepšovania životných podmienok detí na Slovensku – je cieľom interdisciplinárnej konferencie Dôsledky chudoby a deprivácie v detstve na životné šance. Uskutoční sa  21. júna od 9. do 17. h v Aule SAV v Bratislave na Patrónke.

Konferencia sa koná pod záštitou verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej. Jej hlavnými organizátormi sú Sociologický ústav SAV, Agentúra na podporu výskumu a vývoja a Fridrich Ebert Siftung. Vyústením konferencie by malo byť prijatie odporúčania pre decíznu sféru v záujme odstraňovania chudoby a deprivácie zo života detí.

Program konferencie

9.15 h Otvorenie konferencie (príhovor prof. JUDr. Márie Patakyovej)

9.25 – 13. h Pozvané prednášky a diskusia

prof. Silvia Miháliková, PhD. riaditeľka SÚ SAV

Práva dieťaťa v kontexte dokumentov OSN a EÚ

prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., ÚEE, Biomedicínske centrum SAV  

Úloha stresových faktorov v rozvoji neurovývinových porúch

RNDr. Michal Dubovický, CSc., ÚEFT, Centrum experimentálnej medicíny SAV

Zmeny správania v dôsledku poškodenia vývinu mozgu

MUDr. Elena Prokopová a MUDr. Marta Špániková, Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti SLS

Deprivácia a chudoba v detstve z pohľadu detského lekára

PhDr. Zuzana Kusá, CSc., Sociologický ústav SAV

Jedlo, teplo, bezpečné miesto pre spánok a hru detí – realita a verejná politika

Mgr. Daniel Škobla, PhD., Inštitút pre výskum práce a rodiny

Infraštruktúra zdravého života a dostupnosť pitnej vody

Obed

14. – 16.30 h Panelové diskusie

Panelová diskusia A moderuje Dr. Marek Szilvasi, PhD., Health Law and Equality Division / Public Health Program / Open Society Foundations

Téma 1: Ochrana dostačujúceho príjmu na uspokojenie základných potrieb pre zdravý vývoj dieťaťa v Slovenskej republike

Téma 2: Bezpečné a priestorovo dostačujúce bývanie detí v Slovenskej republike, prístup k službám

Účastníci: Mgr. Daniel Gerbery, PhD., IVPR, JUDr. Nadežda Šebová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR, PhDr. Zuzana Kusá, CSc., SÚ SAV, Mgr. Ingrid Doležalová, MV SR, Mgr. Richard Filčák, MSc., PhD., PÚ CSPV SAV, Ing. Monika Končalová, aktivistka, Ing. Slávka Mačáková, PhD., ETP Slovensko, Ing. arch. Elena Szolgayová, PhD., generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja MVD SR, Ing. Viera Tomanová, PhD., komisárka pre deti

Panelová diskusia B – moderuje Dr. Jarmila Lajčáková, LLM, SJD., Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Téma 1: Včasná intervencia a krízová intervencia pre rodiny s deťmi 

Téma 2: Predškolská výchova

Účastníci: PhDr. Martin Brňák, PhD., Slovenský Červený kríž, Ing. Lenka Czikková, ETP Slovensko, PhDr. Eva Farkašová, CSc. VÚDPAP , Mgr. Peter Krajňák, štátny tajomník MŠVVaŠ SR, Mgr. Branislav Ondruš, štátny tajomník MPSVR SR, Mgr. Monika Podolínska, ZŠ Muránska Dlhá Lúka, Mgr. Ábel Ravasz, splnomocnenec Vlády SR pre rómske komunity, Mgr. Jurina Rusnáková, PhD., ÚRŠ FZSP UKF, Mgr. Marianna Kováčová, PhD. Centrum Slniečko, JUDr. Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv, MUDr. Elena Prokopová, SSPPS SLS, prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., Dr. h. c., VÚDPAP

16.30 h Prijatie spoločného vyhlásenia a ukončenie konferencie

Na konferenciu sa možno zareagistrovať elektronicky alebo mailom na adrese: zuza.kusa @savba.sk. Organizátori zabezpečujú účastníkom registrovaným do 14. júna obed v jedálni SAV. (an)

Príloha

Konferencia Dôsledky chudoby a deprivácie v detstve na životné šance sa uskutoční 21. júna od 9. do 17. h v Aule SAV v Bratislave na Patrónke.