Aktuality

Nová publikácia Ekonomického ústavu SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 18.5.2018, videné 291-krát

Pracovníci Ekonomického ústavu  SAV sa venujú téme znalostnej spoločnosti dlhodobo. Po publikáciách Spolupráca aktérov v technologickom a inovačnom rozvoji (2011) a Motivácia aktérov pri smerovaní k znalostnej spoločnosti (2014) predkladajú verejnosti publikáciu Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti (2017) od autorov: Daneš BRZICA, Mária KAČÍRKOVÁ a Jaroslav VOKOUN.

Z medzinárodného porovnania vyplýva, že oproti hospodársky vyspelejším krajinám je u nás značne nižší podiel účasti firemného sektora na financovaní výskumu a vývoja. Nevyvážená vlastnícka štruktúra firiem s vysokým podielom firiem so zahraničnými vlastníkmi je faktorom oslabovania domáceho inovačného potenciálu.

Konkurencieschopnosť väčšiny firiem v SR je podložená inovatívnymi riešeniami, ktoré boli vyvinuté v zahraničí. Autori využili výsledky vlastného prieskumu medzi expertmi z prostredia výskumu a vývoja. Odborná verejnosť tak má príležitosť spoznať reflexiu a sebareflexiu účastníkov prebiehajúcich procesov. Otázky v prieskume boli zamerané na spoznanie názorov expertov na špecifické problémy rozvoja znalostnej spoločnosti.

Pri premene tradičného ekonomického systému na znalostnú spoločnosť je nutné rešpektovať širšie spoločenské súvislosti v komplexnom prostredí. Základná mapa priestoru identifikácie kľúčových zmien sumarizuje použité prístupy - paralelné fázovanie, kombinované využívanie znalostných základní, platformy príbuznej rozmanitosti,  integráciu fyzického, kyber-fyzického a digitálneho priestoru.

Na potrebu zmeny vnímania nových procesov poukazuje porovnanie tradičného prístupu k formovaniu cieľov s novým prístupom k ťažko riešiteľným problémom. Potenciál sa nachádza v ľudských zdrojoch perspektívnych pre dynamizáciu znalostnej spoločnosti, ako sú študenti, mladí výskumníci a ženy. Tvoriví talentovaní ľudia tvoria jadro inovačných odvetví a preto jedno z najväčších obmedzení pre rozvoj potenciálu výskumu a vývoja je skutočnosť, že nie sme konkurencieschopní v udržaní a získavaní talentov. K nižšiemu zhodnocovaniu výskumného potenciálu prispieva nedostatočná spolupráca jednotlivých aktérov.

Autori prezentujú tri scenáre možného vývoja v oblasti rozvoja znalostnej spoločnosti. Scenáre odpovedajú na otázku, kedy a za akých podmienok je pravdepodobné, že SR dosiahne prinajmenej súčasnú priemernú úroveň v pôvodných krajinách EÚ. Optimistický scenár môže nastať za podmienok optimálnej kombinácie zhodnotenia rozvojového potenciálu v oblastiach súvisiacich s inováciami, vzdelaním a technologickým rozvojom spoločnosti. Scenáre ukazujú, že udržiavanie súčasnej úrovne povedie k trajektórii pesimistického scenára vývoja v oblasti výskumu. Preto musí dôjsť k takej zmene motivačného prostredia, aby talenty a kvalitní výskumníci našli v SR adekvátne uplatnenie. /pr/

Daneš BRZICA, Mária KAČÍRKOVÁ, Jaroslav VOKOUN. EÚ SAV, Bratislava, 2017, 136 strán. ISBN 978-80-7144-283-7

 

 

 

Príloha

foto knihy.JPG