Aktuality

Prezentácia kníh Ústavu etnológie SAV z roku 2017 vo vydavateľstve VEDA

Vložil(a): S. Ščepán, 5.5.2018, videné 370-krát

V roku 2017 vydal Ústav etnológie SAV v spolupráci s vydavateľstvom VEDA štyri knižné vedecké monografie. Ich verejná prezentácia, na ktorú Vás srdečne pozývame, bude vo štvrtok 10. mája 2018 o 13. hodine v Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV, na Štefánikovej ulici 3 v Bratislave.

Každá z publikácií sprístupňuje výsledky niektorého z aktuálnych smerov etnologického a antropologického výskumu. Ich spoločná prezentácia preto sľubuje možnosť nazrieť na súčasnú orientáciu tohto slovenského vedeckého akademického pracoviska ako na pozoruhodne pestrý celok.

VRZGULOVÁ, Monika - VOĽANSKÁ, Ľubica - SALNER, Peter. Rozprávanie a mlčanie. Medzigeneračná komunikácia v rodine. Bratislava, VEDA, 2017.

Traja autori na troch fenoménoch sledovali, ako sa v rámci rodiny komunikujú bolestivé a citlivé témy. Ľubica Voľanská sledovala formy medzigeneračnej komunikácie najmä z hľadiska starostlivosti o najstarších členov rodiny. Monika Vrzgulová si všímala spoločné a rozdielne pohľady starých rodičov, ich detí a vnukov na vybrané problémy rodinnej minulosti. Peter Salner venoval pozornosť rozprávaniu (a mlčaniu) o holokauste. Spoločným výsledkom je plastický a v mnohom nový obraz zložitej problematiky rozprávania či nerozprávania, ako aj zmien jednotlivých naratívov odovzdávaných z generácie na generáciu.

PANCZOVÁ, Zuzana: Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie. Bratislava, VEDA, 2017.

Kniha prináša jeden z prvých ucelenejších výstupov na tému konšpiračných teórií na Slovensku. Tá je v súčasnosti predmetom sústredeného záujmu nielen vedeckej komunity, ale aj laickej verejnosti, médií či predstaviteľov politiky a bezpečnostných zložiek. Konšpiračné teórie sa týkajú dôležitých a citlivých sfér spoločenského života, ktoré zároveň predstavujú zdroj skupinového napätia a ich výskum je zdrojom interdisciplinárne využiteľných informácií o súčasnej spoločnosti. Autorka na tému nazerá ako na kultúrny fenomén a identifikuje jeho historické a ideologické kontexty.

WIESNER, Adam. Jediná jistota je změna: autoetnografie na transgender téma. Bratislava, VEDA, 2017.

Publikácia napĺňa ideu inovatívnosti tak z hľadiska témy, ako aj metodológie a štýlu písania. Autor do textu integruje svoju osobnú skúsenosť transgender človeka a tým uvádza do vedeckej literatúry na Slovensku nezvykle nový formát vedeckej práce. Jeho monografia predstavuje v slovenskej a českej spoločenskovednej komunite relatívne nový žáner - autoetnografiu. Ako autor sám uvádza, ide o špecifický žáner prezentovaný zvyčajne vo forme deskriptívnej či naratívnej monografie, v ktorej je autor plne prítomný a „priznáva“ sa k tvorbe svojho textu a všetkým peripetiám spojeným s vedeckým písaním. Majstrovsky pri tom využíva vedomú a silnú reflexivitu na všetky aspekty a fázy svojho skúmania. Publikácia môže teda zároveň slúžiť ako metodologická učebnica pre odbory typu sociálna antropológia či sociológia.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Občianske obrady na Slovensku. Bratislava, VEDA, 2017.

Autorka sa ťažiskovo zameriava na tú časť obradovej kultúry spätej na Slovensku s narodením, uzavretím manželstva a smrti, ktorá sa sformovala v období štyroch desaťročí trvajúceho komunistického režimu. Keďže ide o etnologický pohľad, v centre pozornosti je okrem retrospektívnej analýzy formovania inštitucionálnych obradov aj ich reflexia a prijatie obyvateľmi.

Vladimír Bahna

Príloha

Ustav etnologie.jpg