Aktuality

Regioresources 21 na Slovensku

Vložil(a): S. Ščepán, 2.5.2018, videné 406-krát

Minulý týždeň sa na Slovensku v kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach konala konferencia REGIORESOURCES 21. Ide o cyklus konferencií, ktorý sa začal v roku 2011 s cieľom vytvoriť permanentný interdisciplinárny dialóg o otázkach trvalo udržateľného regionálneho rozvoja.   Séria konferencií má v úmysle poskytnúť prehľad o najnovších poznatkoch a inovatívnych riešeniach v tejto oblasti  a uľahčiť  výmenu skúseností aj prenos metodických postupov medzi rôznymi odbormi, zapojenými do regionálneho manažmentu prírodných zdrojov, plánovania a rozhodovacích procesov.

Hlavným organizátorom konferencie bol European Land Use Institute a Ústav krajinnej ekológie SAV. Spoluoganizátormi konferencie  z medzinárodných organizácií boli International Association of Landscape Ecology (IALE) a The Global Network for Forest Science (IUFRO). Z národných organizácií sa na organizácii konferencie podielala okrem ÚKE SAV aj Slovenská ekologická spoločnosť,  Centrum sociálnych a psychologických vied SAV, Prírodovedecká fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre  a  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej  poľnohohospodárskej  university v Nitre.

Ústrednou témou konferencie v tomto roku bola téma Globálne megatrendy a krajina. Globálne megatrendy v súčasnosti patria medzi najaktuálnejšie a najdiskutovanejšie problémy nielen vo vedeckých a politických kruhoch. Intenzívne rezonujú aj medzi laickou verejnosťou, predovšetkým z dôvodu priameho vplyvu nielen na krajinu a jej  ekosystémy, ale aj z dôvodu ich priameho vplyvu na ľudskú spoločnosť,   na životné prostredie a  následne aj na zdravie obyvateľstva.  Vzťahy medzi jednotlivými globálnymi zmenami a megatrendami spoločenského rozvoja sú viac alebo menej neznáme,  je tu mnoho  nedostatkov v poznaní ich dopadov na krajinu, jej zložky, prvky, javy a procesy. Následky  mnohých zmien sa kumulujú. Tieto vzťahy sú mimoriadne zložité a vyžadujú nové prístupy, a to formou multidisciplinárneho výskumu v interakcii spoločenských a  prírodných vied, a to nielen na deklaratívnej úrovni.  Nevyhnutné je prepojenie nových poznatkov aj na riadiace politiky, nakoľko trendy globálnych zmien jednoznačne ovplyvňujú aj kvalitu rozhodovacích procesov, najmä manažment krajiny,  priestorové plánovacie procesy a regionálny rozvoj. Táto komplexná téma globálnych megatrendov je v súčasnosti  vysoko aktuálna pre  svoj celospoločenský dosah na národnej, európskej aj medzinárodnej úrovni. Motivovaná je najmä zabezpečením trvalo-udržateľného rozvoja. Cieľom konferencie bolo  rozvinúť tvorivú diskusiu v oblasti výskumu  hodnotenia globálnych megatrendov a eliminácie ich negatívnych následkov a vplyvov na krajinu a spoločnosť.

Hlavnými témami konferencie boli:

  • Mapovanie, identifikácia globálnych megatrendov a špecifikácia ich dopadov
  • Hodnotenie príčin a dopadov globálnych zmien na krajinu, jej ekosystémy a modelovanie rozvojových scenárov
  • Hodnotenie dopadov globálnych megatrendov na krajinnotvorné zložky – prírodné zdroje
  • Globálne megatrendy a regionálny rozvoj
  • Adaptácia rozhodovacích procesov na globálne výzvy a megatrendy

Na konferencii sa zúčastnilo cca 60 odborníkov z 12 krajín, ktorí odprezentovali spolu 35 prednášok a posterov. O význame konferencie svedčila aj účasť predsedníčky Svetovej asociácie krajinných ekológov (IALE)  Christine  Fürstovej. Konferencia sa ukončila terénnou exkurziou do Trnavského a Malokarpatského regiónu, kde mali účastníci možnosť priamo v teréne sledovať dopady globálnych megatrendov na krajinu.

  Zita Izakovičová

 

Príloha

Účastníci képonferencie v Smoleniciach.
Príloha

Prezentácia predsedníčky IALE Christine Fürstovej.
Príloha

Posterová prezentácia.