Aktuality

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV sa pripojilo k iniciatíve Svetového dňa migrácie rýb

Vložil(a): A. Nozdrovická, 30.4.2018, videné 362-krát

Iniciatíva Svetového dňa migrácie rýb s hlavnou myšlienkou Spájame rieky, ryby a ľudí má cieľ upozorniť na negatíva spojené so zásahmi do riečnych ekosystémov, ktoré majú za následok narušenie ich ekosystémových služieb. Tieto negatívne trendy sú najlepšie viditeľné v prípade rýb, ktorým sa znemožňuje migrácia na neresiská, zimoviská alebo krmoviská, či už v pozdĺžnom, ako aj priečnom smere. To má za následok pokles populácií, ktoré môžu viesť až k vyhubeniu niektorých druhov. Problém sa netýka iba vzdialených krajín. V Dunaji je jeden druh jesetera už vyhubený a ďalší je na pokraji vyhubenia.

V spolupráci so Sekciou ochrany prírody, biodiverzity a krajiny Ministerstva životného prostredia SR, Karpatskou iniciatívou pre mokrade, Slovenským ramsarským výborom, Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a WWF Slovensko, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV organizovalo v dňoch 20. – 21. 4. 2018 dvojdňový program pre odbornú, ako aj laickú verejnosť.

V prvý deň sa konal v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva seminár pre odbornú verejnosť zameraný na zvýšenie povedomia o význame migrujúcich rýb a dôležitosti zdravých riečnych ekosystémov. Hovorilo sa aj možnostiach ich obnovy, ktoré budú predchádzať znehodnocovaniu riek v budúcnosti a vytvoria podmienky pre zdravý riečny ekosystém s funkciami a prínosmi pre ľudstvo. Týmto spôsobom organizátori chcú podnietiť diskusiu a vzájomnú spoluprácu všetkých zainteresovaných a zodpovedných inštitúcií pri spoločných postupoch hodnotenia vodných ekosystémov, ich obnove a spriechodňovaní bariér na tokoch.

Druhý deň sa vo Vodárenskéj záhrade BVS konali aktivity zamerané pre laickú verejnosť s ukážkou živých dunajských rýb, aktivity pre deti zamerané na vodu a život v nej a komentované prechádzky k zrevitalizovanému Devínskemu a Karloveskému ramenu. Seminár, ako aj aktivity pre verejnosť sa stretli s pozitívnym ohlasom a s vysokou účasťou.

Ladislav Pekárik

Foto: Adriana Kušíková

Príloha

Prvý deň s odbornými prednáškami.
Príloha

Druhý deň sa vo Vodárenskéj záhrade BVS konali aktivity zamerané na verejnosť.