Aktuality

Predsedníctvo SAV bude kompletné

Vložil(a): S. Ščepán, 25.4.2018, videné 901-krát

Pätnástym členom aktuálneho Predsedníctva SAV bude doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc, riaditeľ  Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. Nahradí JUDr. Mgr. Martinu Lubyovú, PhD., ktorá po nástupe na post ministerky školstva vedy, výskumu a športu SR uvoľnila svoje miesto v Predsedníctve SAV. Rozhodli o tom doplňujúce voľby členov Snemu SAV 25. apríla.

Hlavným bodom rokovania Snemu SAV boli v stredu prezentácie kandidátov na člena predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2017 – 2021. Doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. zvýraznil okrem iného rezervy, ktoré má SAV v menežovaní vedeckých tímov a v efektívnosti produktivity jej výstupov. Doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc. z Ústavu svetovej literatúry SAV akcentovala svoje skúsenosti s organizačnou prácou v SAV a ponúkla tesnejšie prepojenie akademickej a univerzitnej sféry. Snem napokon tesnou väčšinou hlasov (zo všetkých aj neprítomných členov) zvolil za kandidáta na člena Predsedníctva Gabriela Bianchiho.

Jeho vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť možno rozčleniť do troch väčších tematických celkov. Prvým je environmentálna psychológia a environmentálna výchova, ktorej sa venoval od polovice osemdesiatych rokov. V súčasnosti Gabriel Bianchi zastrešuje účasť Slovenska v projekte 7. Rámcového programu EÚ zameranom na analýzu spoločenskej reflexie a spoločenskovednej pripravenosti na problematiku jadrovej energetiky.

Od polovice 90. rokov sa venoval problematike sexuálneho zdravia a sexuálnej výchovy. V súčasnosti sa venuje v tejto oblasti problematike sexuálneho násilia medzi mladými ľuďmi a udržateľnosti reprodukcie na Slovensku.

Tretím výskumným celkom Gabriela Bianchiho je presah sexuality a intimity do občianskeho priestoru. Problematika rodovej rovnosti a rodových stereotypov, ľudských práv sexuálnych menšín či sexualizácie verejného a mediálneho priestoru má priamy  vzťah k sexuálnemu zdraviu, sexuálnej agresii a transformácii identity – vytvárajúc komplex tzv. sexuálneho a intímneho občianstva. Riešenie problémov v sexuálnom zdraví už nie je možné v uzatvorenom psychologickom a pedagogickom priestore, ale nevyhnutne vyžaduje rozšírenie výskumnej optiky na konkrétne podoby demokratického poriadku, legislatívy, vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií.   

(spn)

Foto: Stano Ščepán

 

 

 

Príloha

Doc. Gabriel Bianchi pred členmi Snemu SAV.
Príloha

Doc. Soňa Pašteková pri svojej prezentácii.