Aktuality

O možnostiach a výzvach transformácie

Vložil(a): S. Ščepán, 10.4.2018, videné 593-krát

V kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej sa 5. a 6. apríla 2018 uskuročnil 3. ročník pracovnej konferencie, ktorú organizovalo Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. Vedeckí pracovníci a pracovníčky Ústavu experimentálnej psychológie SAV, Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach a Prognostického ústavu SAV, zastrešení v rámci Centra spoločenských a psychologických vied SAV diskutovali o vedeckom smerovaní, nových projektoch a etických otázkach výskumu, možnostiach a výzvach vyplývajúcich z transformácie SAV na verejné výskumné inštitúcie (VVI).

Súčasťou prvého rokovacieho dňa bola voľba členky Snemu SAV. Za Centrum spoločenských a psychologických vied SAV bola do Snemu SAV zvolená Ing. Edita Nemcová, PhD. z Prognostického ústavu SAV, ktorá vystriedala odstupujúcu členku Snemu Ing. Ivanu Studenú, PhD..

Jednotlivé diskusie sa realizovali v rámci projektových workshopov, ktoré viedli vedúci projektov::

  • E. Nemcová: VEGA: Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie
  • R. Filčák: VEGA: Prístupy ku komplexnému hodnoteniu vplyvu politiky súdržnosti k budovaniu regionálnej a sociálnej kohézie a prognózy trendov
  • V. Čavojová:VEGA: Kognitívne limity efektívneho spracovania a komunikovania informácií. Prečo ľudia veria nezmyslom?
  • R. Hanák: VEGA: Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných a firemných/podnikateľských financiách a podnikateľských príležitostiach
  • J. Gurňáková: VEGA: Kognitívne a sociálne zručnosti podporujúce kvalitu rozhodovania a celkového výkonu práce u členov posádok záchrannej zdravotnej služby

Dôležitým bodom rokovania boli aj informácie o pripravovaných spoločných projektoch a aktivitách medzi tromi zložkami Centra, ako aj vzájomná informovanosť a úzka spolupráca na úlohách súvisiacich s transformáciou Centra na verejnú výskumnú inštitúciu v zmysle Zákona č. 243/2017 Z.z.. (it)

Foto: Igor Taldík

 

 

Príloha

Spoločná fotografia účastníkov konferencie v Starej Lesnej.
Príloha

Riaditeľka CSPV SAV Denisa Fedáková informuje o činnosti a plánoch Centra.
Príloha

Novozvolená členka Snemu SAV za CSPV SAV Edita Nemcová ďakuje delegátom za prejavenú dôveru.
Príloha

Jeden z projektových workshopov pod vedením vedúceho PÚ a zástupcu riaditeľky CSPV SAV R. Filčáka.