Aktuality

Medzinárodná chemická organizácia zasadala v Bratislave

Vložil(a): S. Ščepán, 9.4.2018, videné 476-krát

V dňoch 6. až 8. apríla sa v priestoroch Slovenskej chemickej knižnice na FChPT STU stretli chemici z celého sveta. Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) si svoje zasadnutie tentokrát naplánovala na Slovensku. Výber krajiny, mesta a miesta zasadania vrcholného orgánu IUPAC je zároveň ocenením prínosu chemikov z danej krajiny k aktivitám IUPAC.

Návrh na tento míting sekretariátu IUPAC predložil, a program zostavil Slovenský národný komitét IUPAC. Prezentácie boli cieľavedome zostavené „po osi“ vzdelávanie (vrátane dôrazu na mládež so záujmom o chémiu) – výskum – priemysel tak, aby poskytli účastníkom tohtoročného zasadania vrcholného orgánu IUPAC obraz o spektre aktuálnych chemicky relevantných aktivít (a niekedy aj problémov) na Slovensku. Uviedol to aj doc. RNDr. Milan Drabik, CSc., predseda Slovenského národného komitétu IUPAC v úvodných slovách mítingu spolu a s vyjadrením vďaky prezentujúcim.  

Sekretariát IUPAC zaradil do programu prvého dňa aj "Open meeting with our host and Slovak chemists - Meet the Slovak Chemists".V rámci tejto časti programu predstavil riaditeľ Ústavu polymérov SAV Ing. Igor Lacík, DrSc., výskum ústavov SAV v oblasti chémie. Následne priblížil aj poslanie a výsledky Ústavu polymérov SAV a v prezentácií poukázal na jednotlivé výskumné tímy, ich špecifikáciu a dosiahnuté výsledky.  

Na organizácií stretnutia sa podieľala Slovenská chemická spoločnosť pri SAV a Slovenský národný komitét IUPAC. Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu IUPAC bola založená v roku 1919 ako dobrovoľné, apolitické a neziskové združenie národných organizácií (komitétov) členských krajín. IUPAC je svetovým lídrom v poskytovaní objektívnych výskumných expertíz, ktoré odpovedajú na globálne výzvy a problémy v oblasti chémie a majú vysoký dopad na celú spoločnosť.

Spracovala plus foto: Monika Hucáková 

 

 

Príloha

Prezenztácia Ing. Igora Lacíka, DrSc.,
Príloha

Ing. Igor Lacík, DrSc.