Aktuality

Scény z fyzikálneho života alebo Jednosmerný Kinoautomat Štefan Olejník

Vložil(a): S. Ščepán, 5.2.2018, videné 457-krát

Takto nazval svoju prednášku popredný slovenský fyzik, ktorý vo svojom prejave zhrnul niekoľko epizód z takmer štyridsiatich rokov pôsobenia vo Fyzikálnom ústave SAV. Vo svojej vedeckej práci sa venoval Vákuu kvantovej chromodynamiky a prispel k mnohým zásadným výsledkom v tejto oblasti bádania.

„Kvantová chromodynamika je dnes uznávanou teóriou interakcie elementárnych častíc, ktorá vysvetľuje vzájomné pôsobenie medzi protónmi, neutrónmi a inými hadrónmi ako dôsledok interakcií medzi ich vnútornými konštituentami, kvarkami. Laik by si povedal, že prečo skúmam vákuum, keď ide o prázdny priestor? Vákuum je ale v kvantovej teórií niečo ako základný stav, stav s najnižšou energiou. Základný stav nemusí byť prázdny priestor. Takže základný stav vákuovej termodynamiky je komplikovaná a nie úplne dostatočne preskúmaná superpozícia polí,“ povedal vo svojej prednáške RNDr. Štefan Olejník, DrSc.

Hoci začiatkom roka odišiel do dôchodku a ukončil tak svoju profesionálnu vedeckú kariéru, s fyzikou sa nelúči.„Ja z fyziky neodchádzam. Na to, aby som si naďalej čítal články, dozvedal sa niečo nové nepotrebujem byť zamestnaný. V odborných archívoch a databázach si každé ráno po raňajkách otvorím odborné články a texty a pozriem sa, čo je nového. Nevylučujem, že ma ešte možno nejaký maličký fyzikálny problém znova zaujme,“ povedal Štefan Olejník.

Predseda Slovenskej akadémie vied prof. Pavol Šajgalík si v úvodnom príhovore zaspomínal na spoločne strávené študentské obdobie. Vyzdvihol veľkosť osobnosti Štefana Olejníka, ktorá spočíva nielen v jeho excelentnej odbornosti, ale aj v širokom rozmere ľudskosti, ktorou obohacuje svoje okolie.

„Štefana Olejníka poznám dlhé roky. Rozmýšľal som, čo ho charakterizuje a myslím si, že je to okrem iného aj jeho písomný prejav, jeho rukopis. Píše krásne, uhladene a aj organizáciu svojho textu má fantastickú. Keď sme spolu chodili do školy a častokrát aj sedeli v jednej lavici, tá prednáška nepotrebovala skriptum. Prednášajúci mohli pokojne vydávať Števove poznámky, ktoré boli častokrát lepšie napísané, ako sa tému snažil prednášajúci podať,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

Zo životopisu RNDr. Štefana Olejníka, DrSc.

V rokoch 1974–1979 študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor fyzika, špecializácie teoretická fyzika. Štúdium ukončil obhajobou diplomovej práce Rozdelenia a fluktuácie kvantových čísiel v mnohočasticovej produkcií a štátnymi záverečnými skúškami. V roku 1979 získal titul a neskôr sa vo svojej internej vedeckej ašpirantúre na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied venoval dizertačnej práci Vplyv štruktúry vákua v kvantovej chromodynamike na vlastnosti veľmi ťažkých kvarkónií. Prácu obhájil v júni 1985 a získal titul CSc.

Od roku 1993 je vedúcim vedeckým pracovníkom Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied a v roku 2003 získal titul doktor vied DrSc. V januári 2018 odišiel do dôchodku.

Má za sebou niekoľko študijných a pracovných pobytov v zahraničí, pôsobil v Taliansku, vo Švajčiarsku, v Nemecku, v Rakúsku, ale aj v USA. Vydal spolu vyše 110 vedeckých publikácií v odborných časopisoch a zborníkoch, medzi nimi je viac ako 65 publikácií v časopisoch evidovaných v databáze  ISI Current Contents a 1 editovaný zborník, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Kluwer, viac ako 1900 citácií, z toho vyše 1300 v odborných časopisoch. Jeho osobný Hirschov index je 19 (výlučne na základe citácií v odborných časopisoch), alebo 21 (so zahrnutými citáciami v monografiách, zborníkoch, preprintoch a dizertačných prácach).

Na Fyzikálnom ústave SAV pôsobil ako garant doktorandského študijného programu jadrová a subjadrová fyzika. Získal mnohé ocenenia v súťažiach mladých vedeckých pracovníkov-fyzikov, Cenu SAV za vedeckú a výskumnú činnosť, Prémiu literárneho fondu za vedecký ohlas a v roku 2009 bol zaradený do slovenskej vedeckej špičky v oblasti fyzika Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou.

Narodil sa v roku 1954 v Bratislave, je ženatý a má dve deti.

Spracovala: Monika Hucáková

 

Príloha

Prednáška Štefana Olejníka.
Príloha

RNDr. Štefan Olejník, DrSc.