Aktuality

Za prof. RNDr. Annou Preťovou, DrSc.

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 2.2.2018, videné 662-krát

Vo veku nedožitých 73 rokov zomrela dňa 29. januára 2018 prof.  RNDr. Anna Preťová, DrSc., dlhoročná riaditeľka Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV a od r. 2013 aj pedagogička na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave.

 Narodila sa 7. mája 1945 v Bratislave. Po úspešnom ukončení  štúdia biológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v r. 1968 nastúpila pracovať do Botanického ústavu SAV v Bratislave na Oddelenie štrukturálnej biológie. V r. 1987 sa presťahovala do Nitry a nastúpila do Ústavu genetiky SAV (dnešný Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV).

Odbornou špecializáciou prof. Preťovej bola fyziológia rastlín s dôrazom na štúdium reprodukcie rastlín, hlavne vývinu embryí v podmienkach in situin vitro.  Prof. Preťová prispela svojimi výsledkami k objasneniu niektorých špecifík somatickej embryogenézy indukovanej z nezrelých peľových zŕn a buniek vajcového aparátu pri kukurici, jačmeni, pšenici, ľane a zemiaku. Výsledky, ktoré prof. Preťová so svojím výskumným tímom dosiahla, majú značný medzinárodný citačný ohlas a sú akceptované domácou aj zahraničnou vedeckou komunitou.

Prof. Anna Preťová publikoval viac ako 125  vedeckých prác,  11 kapitol v knihách, 3 monografie a 33 vedecko-populárnych prác. Je spoluautorkou jedného patentu a jedného vedeckého filmu. Pracovisko úspešne prezentovala aj početnými vystúpeniami v rozhlase a v televízii. Ako školiteľka viedla 13 doktorandov a početné diplomové práce.

Prof. Preťová po celú dobu svojej odbornej kariéry intenzívne spolupracovala so zahraničnými laboratóriami.  Absolvovala 6-mesačný pobyt na University of Melbourne v Austrálii, získala NSF štipendium a Fulbrightovo štipendium na University of Georgia v Athens v USA (1985 a 1996). V r. 1987 absolvovala 2-mesačný študijný pobyt na pracoviskách CSIR v Indii a v roku 1990 získala IAC štipendium na 6- mesačný pobyt na Poľnohospodárskej univerzite vo Wageningene (Holandsko). Dlhoročnú medzinárodnú spoluprácu udržiavala aj na báze bilaterálnych projektov s pracoviskami Maďarskej akadémie vied, pracoviskami CSIC v Španielsku, pracoviskom ETH vo Švajčiarsku a mnohými inými.

Prof. Preťová zastupovala Slovensko v mnohých medzinárodných organizáciách (napr. Technický výbor pre COST aktivity pri EÚ v Bruseli, EPSO),  bola členkou redakčných rád medzinárodných vedeckých časopisov, členka EFSA a ESNA a pod.). Bola aj dlhoročnou hodnotiteľkou  pre projekty rámcových programov pri EÚ (6. RP, 7. RP a Horizont 2020).  Na Slovensku bola členkou Vládnej akreditačnej komisie pre vysoké školy pre vedy o živej prírode a členkou Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov (pri SAV). Za svoju prácu získala aj mnoho ocenení a vyznamenaní.

Riaditeľkou ÚGBR SAV bola v r. 1990 – 2009, od r. 2013 pedagogicky pôsobila na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave. Prof. Preťová pracovný pomer na ÚGBR SAV ukončila v. r. 2015, keď odišla do dôchodku.

Posledná rozlúčka zo zosnulou sa uskutočni v utorok 6. februára 2018 v krematóriu v Bratislave.

Česť jej pamiatke!

Za ÚGBR CBRB SAV
doc. RNDr. J. Salaj, DrSc.

Príloha

prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.