Aktuality

Nová monografia: Kvalitatívna zmena v zamestnanosti Slovenskej republiky

Vložil(a): S. Ščepán, 29.1.2018, videné 466-krát

Charakteristika súčasného stavu zamestnanosti, identifikácia kvalitatívnych kľúčových zmien v zamestnanosti vo väzbe na štvrtú priemyselnú revolúciu a hľadanie budúceho obrazu zamestnanosti – to sú základné otázky, ktorým sa – podľa prof. Juraja Sterna, táto útla, no veľmi významná kniha – Kvalitatívna zmena v zamestnanosti Slovenskej republiky venuje. Rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave knihu v piatok 26. januára slávnostne uviedol na trh.

Kniha je výsledkom spolupráce doc. Ing. Ivety Pauhofovej, CSc. z Ekonomického ústavu SAV a prof. RNDr. Beáty Stehlíkovej, CSc. z Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Je podľa nich dôležitá nielen z ekonomického, no najmä z celospoločenského hľadiska.

V prvej kapitole autorky ukazujú, aké sú reálne výsledky zamestnanosti a mzdového vývoja v jednotlivých regiónoch Slovenska. Vychádzali z podrobných údajov, ktoré im poskytla Sociálna poisťovňa.  Druhá kapitola sa venuje zásadným zmenám, ktoré prináša priemysel 4.0, a najmä nástup nových technológií. „Až 54 percent pracovných miest je ohrozených robotizáciou a automatizáciou,“ uviedla I. Pauhofová.  V tretej kapitole autorky načrtávajú výzvy pre odvetvovú štruktúru národného hospodárstva vo vzťahu k zamestnanosti, pričom poukazujú na riziká vo využití potenciálu regiónov (napr. nízka kvalifikačná úroveň regiónov na juhu a východe Slovenska generuje budúcu chudobu obyvateľov) a prinášajú aj vlastné odporúčania.

Ako odznelo v príhovore prof. Petra Staněka z Ekonomického ústavu SAV, autorky upozornili aj na novú dimenziu chápania pracovnej sily, zároveň načrtávajú aj dôsledky starnutia. „Kniha poskytuje nové videnie reality aj sveta,“ uviedol.

Podľa Ivety Pauhofovej problematika zamestnanosti sa týka každého z nás. „Východiská a prístupy k zamestnanosti, ktoré nám stačili dnes, už zajtra nemusia. Knihou sme sa snažili o nový, komplexnejší prístup k problematike zamestnanosti na Slovensku a zároveň o vytvorenie nového bádateľského priestoru. Musíme začať uvažovať nad formovaním nového obrazu zamestnanosti na Slovensku, v ktorom sa budú minimalizovať rozdiely medzi regiónmi a vytvárať rovnocenné podmienky pre každého človeka,“ dodala Iveta Pauhofová.

(an)
 

 

Príloha

Doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc. z Ekonomického ústavu SAV.
Príloha

Nová kniha: Kvalitatívna zmena v zamestnanosti Slovenskej republiky.
Príloha

Nová monografia.