Aktuality

Rozlúčili sme sa s RNDr. Annou Kubinskou, CSc.

Vložil(a): S. Ščepán, 4.1.2018, videné 694-krát

Na konci uplynulého roka sme sa rozlúčili s našou bývalou dlhoročnou kolegyňou, pracovníčkou Botanického ústavu SAV (Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV) RNDr. Annou Kubinskou, CSc. (*26. júla 1949 – †23. decembra 2017) Na Slovensku patrila k úzkemu okruhu špecialistov, ktorí sa venujú problematike diverzity, chorológie a ochrany machorastov.

Rodáčka z Levíc začala pracovať na Oddelení geobotaniky v roku 1972, hneď po absolvovaní vysokoškolského štúdia botaniky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Postgraduálne štúdium absolvovala na Univerzite J. E. Purkyně v Brne a v roku 1982 obhájila dizertačnú prácu o bryocenózach borovicových lesov Slovenska. V roku 1989-1990 pôsobila v Ústredí štátnej ochrany prírody SR, odkiaľ sa vrátila do opätovne zriadeného Botanického ústavu SAV. Tu pracovala až do roku 2012 ako samostatná vedecká pracovníčka Oddelenia nižších rastlín. 

Dr. Anna Kubinská sa významne podieľala na floristickom a taxonomickom výskume machorastov Slovenska (napr. Zoborské vrchy, Malé Karpaty, Tematínske vrchy) s dôrazom na chránené územia, či už veľkoplošné (NP Veľká Fatra, NP Muránska planina) alebo maloplošné (napr. Dobročský prales, Sitno, Šúr, Šútovská dolina). Spolu so svojimi študentami sa venovala aj téme spoločenstiev machorastov rôznych biotopov, napríklad periodicky obnažených dien vodných tokov alebo agrocenóz. Významnou mierou sa podieľala na príprave zoznamov machorastov Slovenska a spolupracovala aj na monografii Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska a na Červenom zozname machorastov Slovenska. Venovala sa aj téme slovenských mien machorastov. Jej expertízna činnosť bola bohatá, a to najmä pre zložky Štátnej ochrany prírody. Podieľala sa na tvorbe zoznamu rastlinných druhov európskeho významu pre územia NATURA 2000 na Slovensku, na základe ktorého sa vyhlasujú územia európskeho významu z hľadiska európskej legislatívy, ktorá bola inkorporovaná do našej národnej legislatívy. V nadväznosti na zabezpečenie územnej ochrany týchto vzácnych lokalít spolupracovala pri tvorbe kritérií pre hodnotenie stavu zachovalosti voľne sa vyskytujúcich populácii anexových druhov rastlín na Slovensku z hľadiska ich ochrany, ako aj na hodnotení stavu zachovalosti týchto populácii. Dr. Anna Kubinská bola činná aj pedagogicky, viedla doktorandov a pracovala v Komisii pre štátne magisterské skúšky v študijnom odbore učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov, špecializácia environmentalistika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Obetavo pracovala dve volebné obdobia v hlavnom výbore Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. Našu kolegyňu a priateľku sme odprevadili 29. 12. 2017 v Leviciach a budeme na ňu spomínať.

Anna Bérešová

 

Príloha

Kubinska (2).png