Aktuality

Fyzika nie je strašiak ani pre škôlkarov

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 27.12.2017, videné 543-krát

Fyzika ani matematika nemusí byť pre deti strašiakom. Rozhodujúce je, kto a ako v nich kladný vzťah vytvára. Začať možno už v materských školách, a práve v nich pôsobiace učiteľky mali možnosť absolvovať kontinuálne kreditové vzdelávanie v odbore Nový model predprimárneho prírodovedného vzdelávania: Pastelková fyzika. Záverečná prezentácia a pohovor sa v predvianočom období uskutočnil v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity (PF KU) v Ružomberku.

V tomto roku sa na kurze zúčastnilo desať učiteliek materských škôl z celého Slovenska. V priebehu kurzu si postupne osvojili základy pôvodnej metodiky Pastelkovej fyziky, ktorú pre deti z materských škôl vyvinula RNDr. Mária Zentková, CSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Jednou vetou nám charakterizovala, o čo ide: „Tažisko spočíva v monotematických pásmach pokusov z rôznych oblastí fyziky a následnom kreslení fyzikálnych protokolov z pokusov”. Na prednáškach RNDr. Janky Kopáčovej, CSc. z Katedry  predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU v Ružomberku účastníčky absolvovali teoretické základy neuropedagogiky a neurodidaktiky a prírodovedného vzdelávania malých detí . V prednáškach PaedDr. Jozefa  Zentka, PhD. z toho istého pracoviska si vyskúšali rôzne výtvarné techniky a dozvedeli sa veľa nového o tom, ako hodnotiť detskú kresbu a detský výtvarný prejav. V praktickej časti navštívili Materskú školu v Kľačne, kde si pozreli Pastelkovú fyziku naživo. Potom ich čakala už len vlastná práca – vybrať si fyzikálnu tému, zostaviť  pásmo pokusov, vyskúšať ho vo svojej triede, nakresliť s deťmi fyzikálne kresby a  výsledky zhrnúť vo svojej záverečnej práci. Najviac lákala téma voda, z desiatich frekventantiek si ju vybrali štyri, tri sa venovali  magnetizmu, dve svetlu a jedna zvuku.

Fyzička Mária Zentková, neúnavná popularizátorka vedy a mentorka vedeckých brlohov pre školákov na Slovensku, sa podelila o záverečné  zistenia: „Na pásmach sa zúčastnili deti od dvoch do šiestich rokov, čo sa prejavilo najmä v rozdielnej kvalite kreslených fyzikálnych protokolov. Naopak, spoločná pre všetky detváky bola veľká radosť a nadšenie z experimentovania. Deti predvádzali pokusy aj doma svojim blízkym, veľa o nich diskutovali a dokonca  navrhovali svoje vlastné pokusy k danej téme. Opäť sa ukázalo, že medzi škôlkarmi fyzika nie je žiadny strašiak. Práve naopak”.

Ostáva len dúfať, že týmto deťom ich nadšenie pre experimentovanie vydrží aj po začatí povinnej školskej dochádzky.

(maj, kč)

Foto: archív M. Z.

Príloha

Frekventantky a skúšobná komisia kurzu Pastelkovej fyziky v Ružomberku.