Aktuality

Snem SAV riešil prípravu základných dokumentov SAV v podmienkach v. v. i.

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 20.12.2017, videné 769-krát

Na riadnom rokovaní Snemu SAV, najvyššieho samosprávneho orgánu Slovenskej akadémie vied, dňa 19. decembra 2017 si jeho členovia vypočuli informácie o aktuálnej situácii v SAV od predsedu SAV; Snem SAV schválil s pripomienkami Zásady ročného hodnotenia organizácií SAV (hodnotenie zohľadňuje výsledky akreditácie a výkonových parametrov), schválil Zásady tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám SAV na rok 2018 (platné do 30. 6. 2018).

Predseda Snemu SAV Ľuboš Kľučár do programu rokovania zaradil aj návrh na riešenie koncepčných otázok Štatútu SAV v podmienkach v. v. i. Výbor Snemu SAV obdržal pripomienky z akademických obcí, z nich spracuje súbor kľúčových problémov (vrátane modelu kreovania snemu, voľby predsedu a členov Predsedníctva SAV, postavenia a právomocí poradných a pomocných orgánov SAV), a ten bude základom pre ďalšie cizelovanie dokumentu aj formou dotazníkového prieskumu v akademických obciach tak, aby celý proces schvaľovania Štatútu SAV v podmienkach v. v. i.  bol zavŕšený a predložený na rokovanie Snemu SAV v apríli 2018.

Členovia Snemu SAV si vypočuli informácie o aktuálnej situácii v akadémii, ktoré predniesol predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. V úvode sa vyjadril k zavádzajúcim tvrdeniam v článku Superpočítač kúpili za milióny. Nevyužívajú ho naplno, o chvíľu zostarne v denníku Sme z 13. 12. 2017. Článok označil za útok. Predseda SAV rekapituloval  existenciu superpočítača, vrátane problémovej etapy a najmä uviedol súčasný stav jeho prevádzky. (Reakciu na článok publikovala SAV na svojom webovom portáli dňa 15. 12. 2017 v článku Ako to naozaj je so superpočítačom Aurel? – pozn. red.)

Ďalšie témy aktuálnej situácie v SAV priniesli informácie o schválenej výške rozpočtovej kapitoly pre SAV na rok 2018; vrátane zámeru pripraviť (po vypršaní stabilizačnej dohody na roky 2016 – 2018) tzv. zmluvu so štátom, ktorá by mala, okrem minimálnej garantovej zložky,  obsahovať aj progresívnu zložku, reagujúcu na princíp výkonového financovania. Tému výkonového financovania, nastavenia jeho kritérií označil predseda SAV za východisko na diskusiu v širšom akademickom priestore tak, aby budúci model bonifikácie, vrátane podielu akadémie na financovaní systému,  bol argumentačnou bázou v rokovaniach s decíznou sférou o zvyšovaní bazálnej rozpočtovej kapitoly.  Predseda SAV  je presvedčený, že východiská pre nastavenie výkonového hodnotenia akademických pracovísk v podmienkach v. v. i. musia rešpektovať celistvosť akadémie vo všetkých typoch a oblastiach výskumu a misie SAV.

Aktuálnou informáciou je i nastavenie nových zámerov výziev štátnej podpory na riešenie projektov výskumu a vývoja z  Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ale tiež  nové obsadenie predsedníctva agentúry. Diskusia v pléne k tejto téme ďalej smerovala k vyjadreniu stanoviska k nedostatočnému zastúpeniu vedcov zo SAV v tomto orgáne agentúry. Snem SAV vyjadril znepokojenie nad zložením Predsedníctva APVV (text svojho stanovisko zverejní na www.sav.sk).

Na rokovaní odznela aj informácia o zmene  vedúceho koordinátora dlhodobej stratégie SAV Otvorená akadémia: po  prof. PhD. Emilovi Višňovskom, CSc.   sa stal vedúcim koordinátorom člen Predsedníctva SAV Mgr. Martin Venhart. PhD.

Ľubica Suballyová

Príloha