Aktuality

Storočnica Právneho obzoru, najstaršieho kontinuálne vychádzajúceho odborného časopisu

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 30.11.2017, videné 415-krát

Slávnostná prezentácia knihy 100 rokov časopisu Právny obzor sa niesla v konferenčnej atmosfére; konala sa dňa 30. novembra 2017 v Kongresovej sále Národnej banky Slovenska v Bratislave. Publikáciu autorského kolektívu pod vedením Oľgy Ovečkovej a Jozefa Vozára vydalo vydavateľstvo Veda.

Slávnostná prezentácia sa tematicky niesla v poukázaní poslania tohto najstaršieho odborného časopisu v oblasti práva na Slovensku. Rovnako aj  v historických súvislostiach a vo vyzdvihnutí osobnostného zástoja zakladateľa časopisu Emila Stodolu a jeho nasledovníkov v redakčnom úsilí aj právnickom pôsobení. V súčasnosti časopis Právny obzor vydáva Ústav štátu a práva SAV v spolupráci s vydavateľstvom Wolters Kluwer šesťkrát ročne.

Riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV a zároveň jeden z dvojice vedúcich autorského kolektívu doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. v úvode slávnosti zdôraznil, že Právny obzor ako jediný teoretický časopis o právnej vede mal od svojho vzniku ambíciu formovať slovenskú právnickú terminológiu. Mal zakladateľský zástoj v slovenskej právnej vede. Osobitne v kontexte doby (prvé číslo vyšlo v Budapešti v roku 1917, v slovenskom jazyku, v spoločensko-politických reáliách Rakúsko-Uhorskej monarchie, keď slovenčina bola menšinovým jazykom a právnická prax sa realizovala v duálnom systéme rakúsko-uhorského práva).  Prednesený medailón o zakladateľovi časopisu Emilovi Stodolovi, politikovi, publicistovi a advokátovi, dával tušiť, že publikácia 100 rokov časopisu Právny obzor je nielen odbornou lektúrou, ale bude aj pútavým čítaním pre širšiu zaujatú verejnosť.

Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.  z dvojice vedúcich autorského kolektívu, vedúca vedecká pracovníčka a dlhoročná hlavná redaktorka Právneho obzoru, zvýraznila kontinuitu vydávania časopisu v dejinnom priebehu spoločenských a politických premien až k súčasnosti. Hovoriac najmä o mnohých pozitívach (istotne v knihe nevynímajúc aj dobové peripetie), vďaka ktorým sa časopis stal rešpektovanou autoritou a nositeľom vývojových tendencií v právnej teórii a vede. Mal však aj vplyv na vývoj československej štátnosti a na právny systém – okrem základných teoretických textov aj vďaka prílohám judikatúr v určitých obdobiach. V naplnení myšlienky o kontinuite hovorila aj o nadčasovom význame storočnej existencie časopisu až po súčasnosť, predovšetkým v rozmere vývoja a perspektív právnych odvetví a právnej teórie a vedy.

Hostiteľská pôda v Kongresovej sále Národnej banky Slovenska bola zároveň symbolickým pripomenutím, že texty jeho autorov mali po vzniku Československého štátu vplyv na dobové zakladateľské terminologické tendencie nielen v právnej oblasti, ale tiež v bankovníctve. Guvernér Národnej banky Slovenska doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. svojou prítomnosťou a uznanlivými slovami oživil túto spätosť.

Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. sa  vo svojom príhovore od kontinuity a historickej právnej tematiky odpútal. Prešiel k obrazu súčasnej miery usporiadania spoločnosti (skôr jej prislúcha označenie chaos), aby sa však v myšlienke navrátil k osobnostiam formujúcim tento časopis a k ich uznaniu. Aj za využitie „genetického daru“, ktorý tieto osobnosti dostali a využili v tom, že „videli za obzor“, netušiac azda, ako symbolicky možno dnes vnímať názov časopisu Právny obzor.

Recenzent diela, advokát JUDr. Peter Kerecman, PhD. ako znalec histórie advokácie vyzdvihol ambicióznosť, odvážnosť a prestíž rozhodnutia Emila Stodolu vydávať časopis a ocenil predovšetkým analytický štýl spracovania rozsiahleho materiálu, zachovaného na stránkach časopisu. Knihu vyprevadil k čitateľovi v nádeji, že bude prínosom pre bádateľov aj záujemcov o históriu práva.

Ľubica Suballyová

 

Oľga Ovečková, Jozef Vozár a kolektív: 100 rokov časopisu Právny obzor (vyd. Veda, 2017, 507 s.)
Autorský kolektív publikácie tvoria: JUDr. Eduard Bárány, DrSc.; JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.; Mgr. Barbora Králičková, PhD.; JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.; JUDr. Peter Kukliš, CSc.; Mgr. Lukáš Lapšanký, PhD., prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc., doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.; JUDr. Tatiana Weissová; JUDr. Katarína Zavacká, CSc.

 

Príloha

Emil Stodola a titulná strana prvého čísla časopisu Právny obzor z roku 1917. Reprofoto z publikácie 100 rokov časopisu Právny obzor.
Príloha

Príhovor predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka.
Príloha

100 rokov časopisu Právny obzor.