Aktuality

Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 28.11.2017, videné 466-krát

Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá je titul vedeckej konferencie, vychádzajúcej z vedeckovýskumného projektu Analýza nových smerovaní vo vývine súčasnej slovenčiny s dôrazom na používateľské hľadisko.

Na riešení sa podieľa kolektív oddelenia jazykovej kultúry a terminológie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.

Konferencia sa koná v dňoch 28. – 29. novembra 2017 v Malom kongresovom centre Veda v Bratislave, vedeckými garantmi konferencie sú PhDr. Alexandra Jarošová, CSc. a PhDr. Ľubor Králik, CSc.

Súčasťou druhého dňa konferencie bude 13. celoslovenské stretnutie jazykovedcov.

Konferenciu otvorila vedecká tajomníčka JÚĽŠ SAV  PhDr. Sibyla Mislovičová. Titul konferencie sľubuje širokospektrálny záber, dvojdňová konferencia sa v jadre sústredí na morfológiu v súvislostiach s ostatnými gramatickými, syntaktickými a ďalšími javmi súčasného jazyka. „Identifikovali sme problémové javy a navrhujeme isté riešenia, a tie predkladáme na diskusiu.  Adresátom sú nielen jazykovedci, ale aj používatelia v bežnej a profesionálnej jazykovej komunikácii.  V Jazykovej poradni JÚĽS SAV často odpovedáme na otázky, ktoré sa v dostupných príručkách nedajú nájsť.“

V hlavnom referáte  PhDr. Ingrid Hrubaničová, PhD. reflektovala činnosť Jazykovej poradne JÚĽŠ SAV za posledných tridsať rokov, analyzovala dokumenty z listovej jazykovej poradne z rokov 2005 – 2015 a z internetového jazykového poradenstva z posledných rokov.  V referáte obsiahla aj typové a špecifické ukážky jazykových  problémov, s ktorými sa inštitúcie a úrady, odborná, pedagogická a žiacka verejnosť obracajú na poradňu (ale aj typológiu otázok súkromných osôb  či ich individuálnu  kritiku súčasnej jazykovej praxe), až po súbor poznámok o fungovaní poradne a návrhy pre novú koncepciu jazykovej príručky, zohľadňujúcej používateľa. Analýza poradenskej činnosti môže byť súborom podnetov aj pre jazykovoteoretický výskum a sociolingvistické bádanie, tiež odporúčaním pre pedagogickú prax.

„Najmä po zavedení internetovej jazykovej poradne problematika jazykového poradenstva nabrala nový charakter: nielen v  rýchlosti odpovedania, nárokov používateľov, ale  predovšetkým tém, z ktorých mnohé presahujú rámce jazykových problémov,“  uviedla východisko svojho príspevku.

Konferencia pokračuje prednesom ďalších tém a diskusiami k nim.

Text a foto: Ľubica Suballyová

Program konferencie možno nájsť: http://www.juls.savba.sk/attachments/konf_jazykove_problemy/konf.pdf

Príloha

Konferencia Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá. Zľava: PhDr. Ľubor Králik, CSc., PhDr. Sibyla Mislovičová a PhDr. Ingrid Hrubaničová, PhD.
Príloha

Auditórium konferencie.