Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Rokovanie metapanelu expertov s predstaviteľmi SAV v Smoleniciach.

Po hodnotení organizácie vypracujú akčné plány

6. 8. 2017 | zhliadnuté 2345-krát

Niekoľkomesačný, no pre Slovenskú akadémiu vied premiérový a významný proces hodnotenia jednotlivých ústavov SAV panelom medzinárodných expertov uzavrelo posudzovanie odvolaní niektorých organizácií.

Podstatou hodnotenia bolo porovnávanie, či ústavy SAV robia špičkový výskum v európskom priestore, pričom hodnotenia medzinárodných expertov SAV nepovažuje za „súd“, skôr za priateľské odporúčania na ceste k zlepšovaniu sa v budúcnosti. „V našej súhrnnej správe sú aj odporúčania k manažovaniu ústavov, k dlhodobému strategickému plánovaniu a zvýrazneniu multidisciplinarity výskumu,“ pripomenula už pri prvej prezentácii hodnotení predsedníčka medzinárodného panelu expertov prof. Marja Makarow. Okrem iného experti ocenili aj spájanie niektorých ústavov SAV do väčších celkov, no s akcentom aj na potrebu ich reorganizácie. Jedno z odporúčaní smeruje aj k vypracovaniu národnej stratégie pre výskum na Slovensku.

Predsedníctvo SAV prihliadlo na niektoré argumenty hodnotených subjektov a v ôsmich prípadoch upravilo výsledné hodnotenie v parciálnych ukazovateľoch, v prípade Ústavu stavebníctva a architektúry SAV skorigovalo dvojité celkové hodnotenie do spoločného jedného výsledku. Celkové začlenenie organizácií SAV ponechalo v zmysle navrhovaných výsledkov hodnotenia panelom medzinárodných expertov. V nadväznosti na ukončenie procesu hodnotenia vedecké organizácie SAV vypracujú do konca septembra stratégiu svojho výskumu a akčné plány na ďalšie obdobie s prihliadnutím na odporúčania medzinárodných expertov.

V prehľade ukončeného procesu hodnotenia sú v najvyššej kategórii hodnotenia Ústav etnológie SAV a Ústav polymérov SAV. Medzinárodný panel potvrdil, že ich výskum patrí k medzinárodnej špičke v európskom kontexte a organizácie preukázali významné príspevky v danej oblasti, pričom dosiahli medzinárodné uznanie v Európe.

V druhej kategórii s hodnotením – Výskum je viditeľný na európskej úrovni a organizácie dosiahli hodnotné výsledky v danej oblasti v rámci Európy – sa ocitlo tridsať ústavov SAV. Do tretej kategórie s konštatovaním, že výskum má pevné základy a prispel k poznaniu v danej oblasti na európskej úrovni s viditeľnosťou organizácie na národnej úrovni, medzinárodný panel expertov zaradil dvadsať organizácií a do štvrtej najslabšej kategórie päť. Podrobnejšie informácie v prílohe, resp. na webovej stránke SAV v sekcii Evaulácia, akreditácia v SAV. (spn)

Foto: Vladimír Šimíček

Zaradenie vedecký organizácií SAV podľa Zásad pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2012 - 2015 do kategórií

Kategória: Výskum patrí k medzinárodnej špičke v európskom kontexte. Organizácia preukázala významné príspevky v danej oblasti a dosiahla medzinárodné uznanie v Európe.

Ústav etnológie SAV

Ústav polymérov SAV

Kategória: Výskum je viditeľný na európskej úrovni. Organizácia dosiahla hodnotné príspevky v danej oblasti v rámci Európy.

Astronomický ústav SAV

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Elektrotechnický ústav SAV

Geofyzikálny ústav SAV

Matematický ústav SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Fyzikálny ústav SAV

Ústav geotechniky SAV

Ústav informatiky SAV

Ústav materiálového výskumu SAV

Ústav merania SAV

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Neuroimunologický ústav SAV

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Chemický ústav SAV

Ústav zoológie SAV

Virologický ústav SAV

Ústav anorganickej chémie SAV

Botanický ústav SAV

Parazitologický ústav SAV

Archeologický ústav SAV

Historický ústav SAV

Prognostický ústav SAV

Ústav experimentálnej psychológie SAV

Ekonomický ústav SAV

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Ústav dejín umenia SAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Sociologický ústav SAV

Ústav orientalistiky SAV

Kategória: Výskum má pevné základy a prispel k poznaniu v danej oblasti na európskej úrovni. Organizácia je viditeľná na národnej úrovni.

Ústav hydrológie SAV

Geografický ústav SAV

Geologický ústav SAV

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV

Neurobiologický ústav SAV

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Ústav experimentálnej onkológie SAV

Ústav klinického a translačného výskumu SAV

Ústav molekulárnej biológie SAV

Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV

Ústav krajinnej ekológie SAV

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

Filozofický ústav SAV

Ústav štátu a práva SAV

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

Ústav hudobnej vedy SAV

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Ústav svetovej literatúry SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Kategória: Výskum nemá pevné základy alebo stagnuje, prípadne má nedostatky z vedeckého alebo technického hľadiska.

Ústav pre výskum srdca SAV

Ústav ekológie lesa SAV

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

Spoločenskovedný ústav SAV

Ústav politických vied SAV  

Hodnotenie centier a ústavov SAV, ktoré vznikli počas hodnoteného obdobia:

Ústav vied o Zemi SAV je hodnotený nasledovne:

Výskum je viditeľný na európskej úrovni. Organizácia dosiahla hodnotné príspevky v danej oblasti v rámci Európy.

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV je hodnotené nasledovne:

Výskum má pevné základy a prispel k poznaniu v danej oblasti na európskej úrovni. Organizácia je viditeľná na národnej úrovni.