Aktuality

Predsedom SAV bude naďalej Pavol Šajgalík

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 4.4.2017, videné 2263-krát

Voľby do Predsedníctva SAV na roky 2017 – 2021 sú zavŕšené.
V druhom doplňovacom kole volieb kandidátov na členov Predsedníctva SAV na obdobie 2017 – 2021 Snem SAV na svojom zasadnutí dňa 4. apríla 2017 zvolil za člena Predsedníctva SAV Mgr. Róberta Karula, PhD. (Filozofický ústav SAV).

Členmi Predsedníctva SAV na volebné obdobie 2017 – 2021 sú:

PhDr. Dušan Gálik, CSc.,  Mgr. Róbert Karul, PhD., prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., RNDr. Aleš Kučera, CSc., doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.,  prof. RNDr. Karol Marhold, CSc., Mgr. Juraj Marušiak, PhD., RNDr. Miroslav Morovics, CSc., Ing. Mária Omastová, DrSc., prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., RNDr. Pavol Siman, PhD., Dr. Ing. František Simančík, prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., Mgr. Martin Venhart, PhD.

Po zavŕšení volieb kandidátov (konali sa v troch kolách 2. 2., 14. 3. a 4. 4. 2017) na plný počet 15  členov Predsedníctva SAV, Snem SAV 4. apríla 2017 popoludní pristúpil k voľbe predsedu SAV na rovnaké obdobie rokov 2017 – 2021. Členovia Snemu SAV zvolili za predsedu SAV prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc.

„Slovenská akadémia vied je špičková vedecká inštitúcia. Moja ambícia je toto označenie stále viac napĺňať, aby sme boli viditeľní minimálne v európskom výskumnom priestore, aby sme sa dostali na úroveň takých krajín, ako je Česko či Rakúsko a približovali sa ku krajinám ako je Nemecko a iné vyspelé krajiny sveta," pre médiá sa bezprostredne po voľbe vyjadril predseda SAV Pavol Šajgalík.

Podľa zákona o SAV (133/2002 Z. z.) Snem SAV predkladá návrh na vymenovanie predsedu SAV ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý návrh predloží prezidentovi SR. Podľa článku 102 Ústavy SR predsedu SAV vymenúva prezident republiky.

Ľ. S.
Foto: Róbert Grznár

Zo životopisu prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc.

Pavol Šajgalík (nar. 1955) je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (Katedra experimentálnej fyziky, 1979). Celý svoj profesionálny vedecký život pracuje v Slovenskej akadémii vied: na Ústave anorganickej chémie SAV na rôznych pozíciách a ako riaditeľ; od roku 2013 je členom Predsedníctva SAV – najskôr ako podpredseda SAV pre ekonomiku (2013 –  2015) a ako predseda SAV (2015 – 2017). Predsedom SAV sa stáva aj na volebné obdobie 2017 – 2021.
V svojej vedeckej práci v oblastiach materiálového výskumu, konštrukčnej keramiky, keramických nanokompozitov, fázovej transformácie a mikroštruktúry získal mnohé významné vedecké výsledky a medzinárodné ocenenia. Podieľa sa tiež na výchove mladých vedcov, absolvoval mnohé zahraničné vedecké pobyty (Japonsko, Švédsko, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, USA a ďalšie krajiny). Je členom viacerých prestížnych vedeckých spoločností vo svete.

V roku 2015 prezident SR udelil Pavlovi Šajgalíkovi Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, techniky a školstva.

Príloha

Predsedníčka Snemu SAV Katarína Gmucová a opätovne zvolený predseda SAV Pavol Šajgalík po vyhlásení výsledku volieb.
Príloha

Poďakovanie predsedu SAV za dôveru.
Príloha

Snem SAV s členmi nového Predsedníctva SAV.
Príloha

Prof. Pavol Šajgalík, predseda SAV.