Aktuality

Ústav etnológie SAV je riešiteľom európskeho projektu Dunajského nadnárodného programu 2014 – 2020

22.2.2017, otvorené 1192-krát

 

Ústav etnológie SAV sa stal členom medzinárodného konzorcia projektu tvorby „Dunajskej informačnej platformy pre ekonomickú integráciu migrantov“, ktorý je súčasťou projektovej schémy Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020.

Projekt tvorby „Dunajskej informačnej platformy pre ekonomickú integráciu migrantov“ je súčasťou projektovej schémy Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020 a Ústav etnológie SAV je jej členom od 1. januára 2017. Dunajský nadnárodný program je programom Európskej únie, ktorý nadväzuje na program pre juhovýchodnú Európu, realizovaný v rokoch 2007 – 2013. Nový Dunajský program podporuje spoluprácu v krajinách dunajského regiónu predovšetkým v oblastiach posilňovania výskumu a inovácií, ochrany životného prostredia a zvyšovania energetickej účinnosti a podpory udržateľnej dopravy a rozvoja moderných infraštruktúr. Osobitným cieľom je podpora implementácie a riadenia dunajskej stratégie. Dunajský nadnárodný program disponuje rozpočtom približne 211 miliónov eur, k čomu treba ešte prirátať prostriedky IPA a ENI. Krajinami zapojenými do programu sú Nemecko (Bádensko-Württembersko a Bavorsko), Rakúsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Moldavsko a Ukrajina. Na základe uznesenia vlády SR č. 604/2013 sa zodpovedným orgánom za prípravu a implementáciu Dunajského nadnárodného programu 2014 – 2020 stal Úrad vlády SR.

Projekt Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants (akronym DRIM, č. DTP1-1-183-4.1) bol schválený v rámci Priority 4: Dobre spravovaný dunajský región, Špecifického cieľa 4.1: Zlepšiť inštitucionálne kapacity na riešenie významných spoločenských výziev, ktorého cieľom je posilniť viacúrovňovú a nadnárodnú správu (governance) a inštitucionálne kapacity a zabezpečiť životaschopné inštitucionálne a právne rámce na efektívnejšiu, širšiu a hlbšiu nadnárodnú spoluprácu v celom dunajskom regióne v oblastiach s významnými spoločenskými výzvami.

Hlavným koordinátorom projektu DRIM je Výskumné centrum Slovinskej akadémie vied a umení v Ľubľane. Na projekte sa podieľa 16 partnerských krajín vrátane asociovaných partnerov. Dĺžka trvania projektu je 30 mesiacov, rozpočet projektu 1 313 417 Eur.

Hlavným cieľom projektu je tvorba informačnej platformy na zdieľanie úspešných nástrojov na integráciu pracovných migrantov v krajinách dunajského regiónu.

Projektové ciele sú naplánované do piatich pracovných balíkov, Ústav etnológie SAV sa bude podieľať ako zodpovedný koordinátor hlavného pracovného balíka venovaného nastaveniu metodológie tvorby informačného portálu Danube Compass v rámci projektu DRIM.

Ústav etnológie SAV ako hlavný koordinátor WP3 v roku 2017 usporiada medzinárodnú vedeckú konferenciu s pozvanými európskymi expertmi na tému migrácie. Výstupom konferencie bude výber prednášok spracovaných do podoby recenzovanej vedeckej publikácie k aktuálnym problémom skúmania migrácie v priestore Európy.

(mh)

Príloha